• blad nr 11
  • 9-6-2012
  • auteur . Overige 
  • Juridische rubriek

 

Salaris bij re-integratie

Meester Erik geeft les in groep 7 op een openbare basisschool. Hij is sinds ruim een jaar ziek. Gelukkig verloopt de re-integratie voorspoedig: Erik werkt al drie maanden weer gedeeltelijk op school, en de verwachting is dat hij op termijn zijn eigen werk weer volledig kan hervatten. Na twaalf maanden ziekte heeft de werkgever, volgens de regels, zijn salaris gekort met 30 procent in verband met ziekteverlof. Maar, vraagt meester Erik zich af, hoe zit het dan met de uren die ik de afgelopen drie maanden heb gewerkt op school? Hoor ik over die uren niet volledig uitbetaald te worden?

Hier moet nagegaan worden van welk soort werkzaamheden sprake is. De werkzaamheden van meester Erik zijn door de arbo-arts benoemd als ‘wenselijk geacht in het kader van de re-integratie’: er is dus geen sprake van bijvoorbeeld arbeidstherapeutisch werken. Wanneer er sprake is van wenselijk geachte arbeid, heeft meester Erik volgens het Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid recht op volledige salarisbetaling over die uren. Kortom, het lijkt een uitgemaakte zaak. Meester Erik wil zijn werkgever zo snel mogelijk verzoeken de salariskorting over zijn gewerkte uren met terugwerkende kracht ongedaan te maken.
Helaas is dat hier niet zo vanzelfsprekend. Want meester Erik werkt in het openbaar onderwijs, en daarom is op zijn rechtspositie ook de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Deze wet schrijft voor dat hij bezwaar kan maken wanneer hij het niet eens is met een besluit (waaronder een salarisspecificatie) van zijn werkgever. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt echter zes weken na dagtekening van het besluit. Deze termijn is een ‘harde’ termijn. Wordt niet tijdig bezwaar gemaakt, dan staat het besluit vast.
Meester Erik heeft niet eerder bezwaar aangetekend tegen de volledige salariskorting. Daardoor zijn de juridische mogelijkheden om de salariskorting met terugwerkende kracht af te dwingen formeel niet erg kansrijk. Onder het motto ‘niet geschoten is altijd mis’ heeft meester Erik, met behulp van de juridische dienst van de AOb, bezwaar aangetekend en daarin toch ook verzocht de korting over zijn gewerkte uren met terugwerkende kracht ongedaan te maken. Zijn werkgever heeft vervolgens het bezwaar gegrond verklaard, de korting over de gewerkte uren opgeheven en heeft ook ingestemd met het met terugwerkende kracht ongedaan maken van de al ingehouden korting. Eind goed, al goed, in dit geval.
Het is dus zaak in het openbaar onderwijs goed te letten op een eventuele bezwaartermijn. Bij twijfel kunt u de situatie het beste (tijdig!) voorleggen aan ons Informatie en Advies Centrum.

Anton Bodegraven, juridische dienst AOb

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.