• blad nr 16
  • 15-10-2011
  • auteur A. Kersten 
  • Redactioneel

 

Banksaldo Arcus groeit naar 63 miljoen


Roc Arcus College in Heerlen zag dankzij een exploitatieoverschot van vijf miljoen euro het banksaldo eind vorig jaar groeien naar 63 miljoen. Met de alsmaar uitgestelde nieuwbouw is in de zomer eindelijk een begin gemaakt.Het roc spaarde sinds 2004 welbewust voor nieuwe huisvesting en voegde miljoenen van de rijksbijdrage toe aan het eigen vermogen. Arcus College hield geld over omdat er onder meer erg ‘terughoudend’ wordt geïnvesteerd in de bestaande onderkomens. Van alle liquide middelen stond eind 2010 ruim 60 miljoen op spaarrekeningen en deposito’s.

Het exploitatieresultaat bedroeg vorig jaar 7 procent van de totale inkomsten. Volgens de meerjarenbegroting in de Arcus-jaarrekening blijft de ‘winst’ ook in 2011 en 2012 nog boven de eigen rentabiliteitsnorm van 1,5 procent.

Vanaf 2014 verwacht Arcus structureel een licht tekort op de inkomsten, onder andere door de ontgroening in de regio Parkstad. Daarnaast zullen vanwege de nieuwbouw de afschrijvingen zwaarder op de schouders drukken.

De solvabiliteit, een maat voor relatieve rijkdom, blijft even zo goed ook de komende tien jaar op bijna twee keer het landelijke roc-gemiddelde.

Afgelopen zomer is op de eerste van drie locaties de nieuwbouw van start gegaan. De bouw op de andere locaties zou in december 2011 en januari 2013 moeten beginnen.

Over de nieuwbouwkosten doet het Arcus College ‘op dit moment even geen mededelingen’ vanwege een lopende aanbesteding, aldus bestuurssecretaris Frank de Vries. Volgens hem zal het onderwijs in de toekomst gebaat zijn bij de lagere rentelasten, aangezien het roc minder hoeft te lenen.  


Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.