• blad nr 15
  • 1-10-2011
  • auteur A. Kersten 
  • Redactioneel

 

Bijna zestig bestuurders verdienen teveel

In 2010 hebben zeker 59 bestuurders en drie voormalige bestuurders van onderwijsinstellingen de publicatienorm voor semipublieke topinkomens, de zogeheten wopt-norm, overschreden. Dat blijkt uit een inventarisatie op basis van jaarverslagen uit het mbo, hbo en wo.
Voor zover bekend de hoogste wopt-vermelding komt in 2010 uit de jaarrekening van roc Friesland College. Voormalig voorzitter Klaas Koops staat in de boeken voor een bedrag van 553.771 euro, grotendeels vanwege de voortijdige beëindiging van zijn dienstverband per 1 september vorig jaar.
De op een na hoogste wopt-vermelding, 550.652 euro, wordt gerapporteerd door roc Albeda College, dat vorig jaar 381.320 euro overmaakte aan de pensioenverzekering van voormalig bestuursvoorzitter Piet Boekhoud. Het roc nam er vier jaar geleden al een voorziening voor op en vermeldde die in het jaarverslag 2007.
Buiten de oud-bestuurders waren er in 2010 een kleine zestig actieve bestuurders die de publicatienorm voor topinkomens overschreden. Daaronder bevindt zich een bestuurder uit het voortgezet onderwijs. In vijf gevallen speelde er een vertrekregeling mee.
De ‘wopt-norm’ hanteert een fictieve berekening van het gemiddelde ministersloon en lag vorig jaar op 193 duizend euro. Het aantal overschrijdingen is ongeveer gelijk aan dat in 2009, toen de publicatiegrens op 188 duizend euro lag.
Hoewel de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (wopt) in 2010 de enige wettelijk verankerde norm was, hanteert het kabinet in de praktijk al een andere Balkenende-norm: de voorgestelde Wet normering topinkomens (wnt), die sinds januari bij de Tweede Kamer ligt. Die volgt een eigen berekening gebaseerd op 130 procent van het ministersalaris en kwam vorig jaar alles opgeteld uit op 223.666 euro. Inmiddels zijn er voor onderwijssectoren lagere maxima voorgesteld, maar die acht het ministerie op 2010 niet van toepassing. Hoeveel bestuurders precies boven die wnt-Balkenende-norm uitkomen, valt op basis van de jaarverslagen niet met zekerheid te zeggen.

Zie ook het artikel op pagina 34 en verder

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.