• blad nr 10
  • 28-5-2011
  • auteur M. Knoop 
  • Kleine column

 

Langer doorwerken

Een aantal jaren geleden is in het onderwijs een regeling afgesproken die als doel heeft ouder personeel langer aan het arbeidsproces te laten deelnemen. Deze regeling voor senioren is in de sectoren po, vo en bve bekend geworden onder de naam bevordering arbeidsparticipatie onderwijspersoneel (bapo). Een analoge regeling bestaat er voor het hbo, de seniorenregeling onderwijspersoneel.
Binnen de scholen is de regeling populair. Personeelsleden weten dat ze langer in het onderwijs werkzaam kunnen blijven als ze gebruikmaken van de regeling. Het lag dan ook in de lijn der verwachting dat het kabinet deze maatregelen die de arbeidsparticipatie van senioren zeer gunstig beïnvloeden, zou stimuleren. Immers, langer doorwerken is een van de politieke speerpunten. Maar tot grote verbazing van iedereen die de doelstelling van de bapo kent, is er een discussie op gang gekomen over afschaffing van deze seniorenregelingen.
Om diverse redenen is dat - zacht gezegd - vreemd. We weten toch dat in zowel het primair als voortgezet onderwijs zeer grote personeelstekorten zullen ontstaan, ondanks het feit dat in een aantal regio’s de bevolkingsomvang krimpt. Deze tekorten worden veroorzaakt door de pensioengolf (zie bijvoorbeeld het Onderwijsblad 8, pag. 14 t/m 16). Een van de beste manieren om de tekorten aan te pakken is: zorgen dat de personeelsleden niet vervroegd uittreden. En uit alle onderzoeken blijkt dat de seniorenregelingen een zeer constructieve bijdrage leveren: ouder onderwijspersoneel werkt langer door. Zonder bapo wordt het tekort aan leraren alleen nog maar groter. In de cao’s zijn afspraken gemaakt over deze maatregelen. En jaarlijks worden die cao's met daarin de arbeidsparticipatiebevorderende maatregelen opnieuw aan de orde gesteld en in al dan niet gewijzigde vorm gecontinueerd.
Op grond van het bovenstaande is het dan ook bijzonder vreemd dat een aantal politici vindt dat de bapo-regeling moet worden afgeschaft. Maar het is misschien nog veel vreemder dat de politiek zich wil bemoeien met het overleg tussen werkgevers en werknemers. Dat is des te opvallender omdat die politieke partijen belijden dat sociale partners in onderling overleg tot resultaat moeten komen. Het klopt dan niet als men zich tegelijkertijd met het arbeidsvoorwaardenoverleg in die gedereguleerde sectoren wil bemoeien. En in ieder geval moet de politiek geen voorstellen doen die contraproductief zijn.

Martin Knoop, algemeen secretaris AOb

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.