• blad nr 10
  • 28-5-2011
  • auteur M. Kats 
  • Redactioneel

 

Zijlstra wil ingrijpen in hbo

Staatssecretaris Halbe Zijlstra wil de kwaliteit van het hbo weer boven elke twijfel verheffen. Zo komen er onder andere landelijke toetsen op kernvakken en moeten op termijn alle docenten in het hbo minimaal een mastergraad hebben.

Recent onderzoek van de inspectie van het Onderwijs bij vijftien opleidingen van vijf hogescholen, waaronder Inholland, heeft uitgewezen dat er veel mis is met de kwaliteit van het hbo. Zijlstra komt daarom met een fors pakket aan maatregelen dat de kwaliteit moet verbeteren.
Hij vindt dat er landelijke examens moeten komen voor kernvakken. De staatssecretaris wil ook dat op termijn alle hbo-docenten minimaal een masterdiploma op zak hebben. Hij gaat de wet aanpassen om landelijke visitatiecommissies in te voeren die bij elke hogeschool hetzelfde cluster opleidingen beoordelen, zoals bij universiteiten de werkwijze is. Dat moet de opleidingen onderling beter vergelijkbaar maken.
Verder moet de Onderwijsinspectie de lacune vullen in het huidige accreditatiestelsel, waarbij opleidingen eens per zes jaar door de Nederlands- Vlaamse Accreditatieorganistie (NVAO) worden gekeurd. Hij wil dat de inspectie tussentijds in actie komt als er verontrustende signalen binnenkomen over de kwaliteit van een studie.
Daarnaast moet het aantal hbo-opleidingen afnemen en de bacheloropleidingen moeten breder worden. Per sector wil hij het scala aan studies de komende jaren laten doorlichten.
In zijn reactie op de recente inspectierapporten laat Zijlstra doorklinken dat hij zich door een langere geschiedenis van problemen en incidenten heeft laten leiden. ‘In het verleden heeft de overheid de instellingen de kans gegeven om zich opnieuw te bewijzen. We moeten nu concluderen dat dit tot onvoldoende borging van de kwaliteit in het hbo heeft geleid. De vrijheid in het systeem is blijkbaar niet aan iedereen besteed’, schrijft hij.

Ambitie
De AOb is overwegend positief over het pakket aan maatregelen. “Wij lezen hierin een positieve herwaardering voor de vakinhoud, en een ondersteuning van onze ambitie voor meer en beter opgeleide docenten in de sector”, zegt AOb-sectorbestuurder Douwe Dirk van der Zweep.
De AOb vindt de mastergraad voor docenten een goede maatregel, maar er moeten wel voldoende middelen tegenover worden gesteld om die ambitie te bereiken. De AOb wil hierover in gesprek met het ministerie. “100 procent van de docenten een mastertitel is misschien iets te veel van het goede”, zegt Van der Zweep. “Denk maar eens aan opleidingen als het conservatorium en de academie voor lichamelijke opvoeding, die zijn er alleen op hbo-niveau. Maar meer dan 70 procent moet haalbaar zijn. Nu heeft maar 46 procent van de hbo-docenten een masterdiploma en dat is te weinig.”
Verder heeft de AOb weinig bezwaar tegen een landelijke toetsing voor kernvakken. Bij de lerarenopleidingen is hier al ervaring mee opgedaan. “Maar”, zegt Van der Zweep, “het moet natuurlijk wel hoger beroepsonderwijs blijven. Als je het hbo gaat behandelen als een soort voortgezet onderwijs dan sla je door. Dan gaan het universitair en hbo-onderwijs teveel uit elkaar lopen. Je moet ook niet teveel verwachten van meer toezicht. Met meer en betere docenten bereik je meer.”

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.