• blad nr 16
  • 16-10-2010
  • auteur G. van der Mee 
  • Redactioneel

 

Regeerakkoord: alles moet op een koopje

De nullijn, diverse bezuinigingen zoals op passend onderwijs en het mbo. Het regeerakkoord gebruikt grote woorden, maar alles moet op een koopje.

‘Ouders zijn mede verantwoordelijk (ook financieel) voor de taalontwikkeling van hun kinderen.’ Dit is maar een van de voornemens uit het regeerakkoord van het nieuwe kabinet VVD/CDA die vooral vragen oproept. Hoe dacht dit kabinet dat te organiseren?
‘Ieder talent telt’, schrijven de nieuwe regeerders, maar ondertussen worden leerlingen met een rugzakje aan hun lot overgelaten en mag de niet zo snelle leerling niet blijven zitten.
‘Er komen meer goede en professionele leerkrachten.’ Dat is mooi, maar erg aantrekkelijk wordt het ze niet gemaakt, want door de nullijn in 2010 en het voornemen om die in 2011 ook door te voeren, loopt het onderwijspersoneel weer ver achter bij de arbeidsmarkt.
“Over de consequenties van deze maatregel is niet nagedacht”, zegt Walter Dresscher, voorzitter van de AOb. “Ook al zou het maar eenmalig zijn, dan moet de schade daarvan toch weer hersteld worden.” Het Convenant Leerkracht blijft overeind, maar door de nullijn wordt er op een investering van 1,1 miljard weer 550 miljoen bezuinigd. Omdat er onvoldoende geïnvesteerd wordt, vreest Dresscher dat dit akkoord niet zal bijdragen aan een herstel van de economie. Het nieuwe kabinet streeft er nog steeds naar om tot de top vijf van kenniseconomieën te behoren. Er moeten daarom hogere prestaties geleverd worden, maar wel voor weinig.
De operatie passend onderwijs moet gewoon doorgaan, maar er is een extra bezuiniging van 300 miljoen ingepland op deze post. Door het vorige kabinet was het budget voor de zorgleerling al teruggebracht naar dat uit 2008. Als daar nog eens 300 miljoen van afgaat, komt het niveau uit op dat van 2005. Volgens AOb-bestuurder Liesbeth Verheggen betekent het dat scholen voor speciaal onderwijs kinderen moeten gaan weigeren. “Ook al zijn ze geïndiceerd. Ze moeten dan in een gewone klas blijven, zonder speciale ondersteuning. De hele filosofie achter de zorgplicht van een bestuur wordt op die manier onderuitgehaald.”

Dwang en drang
Het werk voor de goede en professionele leerkrachten wordt veel zwaarder als er geen oplossingen komen voor de toename van het aantal zorgleerlingen.
Ook het budget van de gewichtenregeling blijft staan op het bedrag dat in 2011 wordt uitgekeerd. Er wordt vanuit gegaan dat er steeds minder leerlingen zullen zijn met laag opgeleide ouders. Verheggen vindt dat een vreemde redenering. “Ik denk dat het veel beter is om de achterstand van leerlingen te meten en op grond daarvan extra geld te geven voor ondersteuning.”
Voor het mbo zijn allerlei maatregelen bedacht die vooral een korting op het budget betekenen, zoals het inkorten van opleidingen en het invoeren van een leeftijdsgrens van dertig jaar. Leerlingen mogen niet meer blijven zitten. Efficiency voert dus de boventoon, voor zwakkere leerlingen die er wat langer over doen, is geen budget meer.
Het akkoord hanteert opvallend ferme taal, kinderen met een taalachterstand gaan bijvoorbeeld met ‘dwang en drang’ deelnemen aan vroeg- en voorschoolse educatie. Het verplichte leerlingvolgsysteem krijgt uniforme toetsen in primair en voortgezet onderwijs. Bij de bekostiging van het beroepsonderwijs zal de tevredenheid van het bedrijfsleven worden meegewogen. Meer mensen werkzaam in het bedrijfsleven gaan les geven op scholen. Het roept allemaal vooral veel vragen op, het is een vorm van wishful thinking, maar in veel gevallen zullen het vooral loze kreten blijven.

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.