• blad nr 4
  • 28-2-2009
  • auteur L. Douma 
  • Redactioneel

 

Gebrek aan ambitie op noordelijke scholen

Scholen in Friesland, Groningen en Drenthe hadden het deze maand weer zwaar te verduren. Ze zijn oververtegenwoordigd op de zwarte lijst van de Onderwijsinspectie. Dat komt voor een groot deel door sociaaleconomische achterstanden. Bovendien eisen onderwijzers niet genoeg van hun pupillen. Staatssecretaris Sharon Dijksma komt met een actieplan.

Van de 108 basisscholen die als ‘zeer zwak’ worden bestempeld, staan er 46 in de drie noordelijke provincies. Van de noordelijke basisscholen is 17 procent zeer zwak of zwak, tegenover landelijk 10 procent. En het schort in het noorden aan heldere uitleg door leerkrachten en aan ‘de kwaliteit van zorg en begeleiding’.
Een greep uit de gegevens in het inspectierapport De kwaliteit van het onderwijs in het noorden van Nederland. De inspectie noemt een aantal verklaringen voor het achterblijven. Zo zou de sociaaleconomische achterstand – de drie provincies hebben de laagste inkomens van het land – zorgen voor een ‘ongunstige startpositie’ van leerlingen. Ook zouden leraren, schoolleiders en bestuurders slechte prestaties te gemakkelijk accepteren en onvoldoende uitzoeken wat de oorzaken zijn. En ouders aanvaarden te snel dat hun kind geen Einstein is.
Ook de vele combinatiegroepen doen het onderwijs volgens de inspectie geen goed. Op kleine scholen, waarvan er nogal wat zijn in het noorden, zitten verschillende groepen vaak in één klaslokaal. Voor leraren is het moeilijk de aandacht over de groepen te verdelen.
De inspectie concludeert in haar rapport dat ‘het van belang is de kwaliteit te verbeteren’. Zij vindt een meer kritische analyse van de leerlingprestaties hierbij van belang.
In een brief aan de Tweede Kamer kondigde staatssecretaris Sharon Dijksma een steviger aanpak aan van de zeer zwakke scholen. Zij wil dit aantal landelijk met de helft terugbrengen. Ook moet de periode dat een school zeer zwak is – nu vaak twee jaar - korter worden. ‘Met de provincies is afgesproken dat we, samen met de schoolbesturen, de kwaliteit van de basisscholen in de noordelijke provincies een impuls gaan geven. De impuls betreft de ondersteuning van zwakke en zeer zwakke scholen, en het vergroten van de deelname van scholen aan taal- en rekenverbetertrajecten’, aldus de staatssecretaris. Door een aanpassing op de gewichtenregeling zullen veel scholen in Groningen, Drenthe en Friesland extra achterstandengeld krijgen omdat zij in zogenoemde impulsgebieden staan. Ook wordt er een instrument ontwikkeld dat zwakke scholen eerder moet signaleren.

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.