• blad nr 21
  • 1-12-2007
  • auteur . Overige 
  • Kwesties

 

Kwesties

Jasper van Dijk, Tweede Kamerlid SP

De 1040-urennorm zorgt voor veel commotie in het voortgezet onderwijs. Veel scholen lukt het niet deze norm te halen. Vindt u dat de minister deze eis toch moet handhaven?

“Er gaat iets fout in het onderwijs. Leerlingen willen les van goede leraren, maar die zijn er niet. Omdat de scholen wel aan de urennorm moeten voldoen, worden leerlingen urenlang – vaak zonder bevoegde leraar - in studielokalen opgesloten. Leraren moeten zich in de avonduren voorbereiden. Alles wordt opzij gezet om de urennorm te halen, want anders volgen er boetes.
De makkelijke oplossing is om de urennorm te verlagen, maar daarmee wordt het echte probleem niet opgelost. Lange tijd is de urennorm niet gehandhaafd door de inspectie. Dat gegeven, in combinatie met bezuinigingen en de invoering van allerlei onderwijsvernieuwingen, heeft ervoor gezorgd dat scholen minder onderwijstijd zijn gaan inroosteren.
Het is onredelijk om de scholen nu opeens met boetes te confronteren. Veel belangrijker zijn forse investeringen, zodat er genoeg leraren zijn om goed onderwijs te geven. Daarnaast moet de definitie van onderwijstijd zo worden gewijzigd dat de nutteloze lessen waarbij leerlingen hun tijd verdoen in studielokalen, niet meer meetellen als onderwijstijd.”

Staatssecretaris Van Bijsterveldt onderzoekt of het mogelijk is eindexamens in te voeren in het mbo. Wat vindt u van dat idee?

“De SP pleit voor centrale examens in het mbo. Deelnemers die een mbo-opleiding op niveau 4 volgen, kunnen examen doen op havo-niveau voor Nederlands, Engels en mogelijk ook wiskunde.
Betrouwbare en vergelijkbare examens zijn nodig voor het niveau van het mbo-diploma. Onlangs werd bekend dat het leesniveau van mbo’ers zeer gebrekkig is. Als deze deelnemers naar het hbo of naar de pabo willen, dan moet het niveau op orde zijn. Voor de beroepsvakken kunnen gestandaardiseerde examens komen. Dan weten we dat de bakker en de metselaar uit Groningen eenzelfde kwaliteit leveren als die uit Zeeland.
Het komt steeds vaker voor dat hbo’ers afkomstig uit het mbo kennis en vaardigheden missen die havisten wel hebben. Toch mogen zij drempelloos doorstromen. Deze studenten gaan later onder andere in het basisonderwijs werken, waar zij kinderen leren lezen en rekenen. Dan moet het niveau van de leraar boven iedere twijfel verheven zijn. Centrale examens kunnen daaraan bijdragen

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.