• blad nr 9
  • 29-4-2006
  • auteur L. Douma 
  • Redactioneel

 

Onderwijs Opsterland faalt

De openbare basisscholen in de Friese gemeente Opsterland functioneren nog steeds ondermaats. Dit blijkt uit onderzoeken die de Onderwijsinspectie in 2005 heeft uitgevoerd en die half april 2006 gepubliceerd zijn. Drie scholen staan onder verscherpt toezicht van de inspectie.

Op vrijwel alle Opsterlandse openbare basisscholen presteren de leerlingen beneden peil bij taal, rekenen en wiskunde. Ook de Cito-scores zijn te laag. In januari plaatste de inspectie drie scholen onder verscherpt toezicht, blijkt nu.
Bij It Twaspan in Wijnjewoude is het resultaat van de leerlingen onvoldoende en de ontwikkeling van de leerlingen slecht. Op de Tsjerne in Gorredijk is ook de zorg inferieur. En op de Twirre in Ureterp is de afstemming op de onderwijsbehoeften onder de maat. De Flecht in het Opsterlandse Lippenhuizen is een jaar eerder al onder curatele gesteld. De inspectie heeft de besturen van de scholen onder druk gezet om snel met een plan van aanpak te komen. In 2007 doet de inspectie wederom onderzoek.
Op twee scholen van de Friese gemeente gaan vier keer zoveel kinderen als het landelijk gemiddelde naar de laagste niveaus van het voortgezet onderwijs. Deze scholen, Trimbeets in Gorredijk en de Pols in Tijnje, moeten van de inspectie onderzoeken waar dit aan ligt. In de inspectierapporten over 2004 stond ook al dat het aantal scholen met ‘een zwak profiel’ twee tot drie keer zo hoog is als het landelijk gemiddelde en dat de ontwikkeling van de kinderen op alle achttien Opsterlandse openbare basisscholen achterblijft. Ruim een kwart van de kinderen zou met te weinig kennis van school komen. De inspectie schreef dit probleem destijds toe aan een falend schoolbestuur: de gemeente.
Dit kostte de toenmalige onderwijswethouder Ate Duursma zijn portefeuille. De nieuwe wethouder Klaas de Boer zette een drastisch herstelplan op. “Toen de inspectierapporten over 2004 openbaar werden gemaakt, moesten meerdere Opsterlandse scholen het met één regiodirecteur doen. De coaching van leraren is een aantal jaren minimaal geweest, waardoor de scholen een soort eilandjes werden. Dat is het eerste pijnpunt dat wij hebben aangepakt”, licht wethouder De Boer toe. Alle achttien scholen kregen weer een eigen directeur. En er kwam één algemeen directeur voor alle scholen, die ondersteuning krijgt van een stafbureau.
De gemeente heeft nu – voor de tweede keer sinds het eerste vernietigende inspectierapport – een externe onderwijsspecialist aangetrokken. “Er is een nieuwe directiestructuur, er zijn goede schoolplannen geschreven en het leerlingvolgsysteem is weer op orde. De randvoorwaarden voor goed basisonderwijs zijn klaar. Nu moeten de scholen zelf aan de slag met de kerndoelen. De achterstanden bij rekenen en lezen moeten weggewerkt worden, er moet een onderwijsinhoudelijke slag gemaakt worden”, stelt De Boer. De onderwijsspecialist van het bureau BMC gaat de komende tijd optreden als een soort coach voor de vers aangestelde directeuren. De gemeente verwacht dat de maatregelen in augustus dit jaar meetbare resultaten opleveren. “Eerder had je dat ook niet kunnen verwachten, daarvoor was de tijd te kort. We zijn pas vorig jaar met de verbeterplannen gestart.”

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.