• blad nr 1
  • 7-1-2006
  • auteur . Overige 
  • Het juridisch probleem

 

Ziekteverlof

Wat gebeurt er wanneer een leerkracht langere tijd ziek is? Welke stappen moet hij nemen? En wat kan hij van de werkgever verwachten?

Wie ziek is, moet zich ziek melden bij de werkgever, deze geeft het door aan de Arbo-arts. De school kent een interne regeling waarin de procedure bij ziekmelding is opgenomen. Het is van belang deze procedure en de voorschriften van de Arbo-arts bij ziekteverzuim strikt na te leven.
De werkgever moet over het eerste ziektejaar het salaris volledig doorbetalen. Gedurende het tweede ziektejaar betaalt hij minimaal zeventig procent over de uren waarvoor de werknemer ziekteverlof heeft. Over het tweede ziektejaar kunnen er per cao aanvullende afspraken gemaakt zijn, let hier goed op!
Voor de uren die de zieke wel werkt, ontvangt hij het volledige salaris. Wie werkt op arbeidstherapeutische basis verdient net zoveel als iemand die thuis ziek is.
Tijdens het ziekteverlof moet zowel de werkgever als de werknemer zich inspannen om weer aan het werk te komen. Gezamenlijk maken ze een re´ntegratieverslag en een plan van aanpak. In dat plan staat wat er moet gebeuren om de zieke weer snel op zijn werkplek te krijgen en wie wat, wanneer doet. Wanneer de werknemer met de werkgever van mening verschilt over de inhoud van het plan van aanpak kan hij bij uitkeringsinstantie UWV een second opinion aanvragen.
Als de eigen werkplek niet haalbaar is kan een andere functie in de school of bij een andere werkgever in beeld komen.
Na achttien maanden ziekte wordt er een functieongeschiktheids advies (foa) aangevraagd. Het UWV bekijkt dan of er sprake is van arbeidsongeschiktheid. Wanneer dit zo is, kan de werknemer ontslagen worden. In het onderwijs is een ontslagbescherming van twee jaar. Na twee jaar ziekte kan de werkgever de werknemer ontslaan voor het aantal uur waarvoor hij (nog) ziek is.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.