• blad nr 1
  • 7-1-2006
  • auteur . Overige 
  • Column

 

Toelatingsbeleid

Iedereen lijkt het erover eens dat binnen het onderwijs segregatie tussen witte en zwarte scholen een slechte zaak is. Zodra er echter concrete voorstellen op tafel komen om de segregatie tegen te gaan, breekt de discussie los. Datzelfde zien we gebeuren als het gaat om de gelijkstelling tussen openbaar en bijzonder onderwijs. Hoewel vriend en vijand het erover eens zijn dat er meer gelijkwaardigheid kan bestaan, ontstaat er bij elke kleine aanpassing een hoop rumoer.
Recentelijk heb ik bijvoorbeeld samen met collega’s van de SP, D66 en Groen Links het initiatief genomen om het toelatingsbeleid tussen openbare scholen en bijzondere scholen meer op elkaar af te stemmen. Nu is het nog zo dat bijzondere scholen leerlingen mogen weigeren indien de ouders de grondslag niet onderschrijven. Openbare scholen mogen dat niet. In de praktijk zeggen veel scholen dat zij allang geen gebruik meer maken van dat recht, maar uit de mails van ouders die wij krijgen, blijkt dat voor ouders lang niet altijd duidelijk te zijn. Juist om de keuzevrijheid van ouders te versterken, kiezen wij er daarom voor dat kinderen op bijzondere scholen voortaan worden toegelaten als de ouders de grondslag van deze school respecteren. Let wel: respecteren gaat minder ver dan onderschrijven. Zo willen we – voor zover dit voorkomt - tegengaan dat leerlingen op oneigenlijke of onduidelijke gronden worden geweigerd. Er is nog een voordeel voor een meer gelijke positie bij het toelatingsbeleid. Het wordt makkelijker om tussen scholen onderling in samenspraak met de gemeenten afspraken te maken over het lokale toelatingsbeleid. Zo kunnen er afspraken worden gemaakt over bijvoorbeeld gezamenlijke vaste inschrijfmomenten en over de verdeling van leerlingen met (potentiële) achterstanden.
Ik ben ervan overtuigd dat veel bijzondere scholen zich inzetten om leerlingen met achterstanden op te nemen, maar toch is het nog steeds zo dat er percentueel meer leerlingen met achterstanden op de openbare scholen zitten dan op de bijzondere scholen. Een algemeen toelatingsrecht (ook wel acceptatieplicht genoemd) biedt hiervoor een oplossing.
Een goede combinatie keuzevrijheid van ouders met aanvullend lokaal onderwijsbeleid kan een bijdrage leveren aan het verder tegengaan van segregatie.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.