• blad nr 21
  • 3-12-2005
  • auteur . Overige 
  • Het juridisch probleem

 

Verklaring arbeidsrelatie

Het is mij niet duidelijk wat de rechtsgevolgen zijn van de arbeidsrelatie die ik ben aangegaan met mijn opdrachtgever. Hoe weet ik of er loonbelasting en premies op mijn loon worden ingehouden?

Voor wie werkzaamheden verricht voor een opdrachtgever is het soms onduidelijk of de arbeidsrelatie een dienstbetrekking is of dat er sprake is van zelfstandig ondernemerschap dan wel neveninkomsten.
Door middel van de Verklaring arbeidsrelatie (var) weten opdrachtgever en opdrachtnemer vooraf of er loonbelasting en premies moeten worden ingehouden. Steeds vaker ziet men ook in het onderwijs de var opduiken.
Het aanvragen en gebruiken van een var is niet verplicht. De var wordt aangevraagd vooraf duidelijkheid te geven over de rechtsgevolgen van de arbeidsrelatie. Bij de var-aanvraag dient u de werkzaamheden te omschrijven die u bij een of meer opdrachtgevers verricht.
De var geldt voor een kalenderjaar en is een beoordeling vooraf door de Belastingdienst over hoe de te verwachten inkomsten van de aanvrager in zijn algemeenheid worden aangemerkt. Namelijk als
a. loon uit dienstbetrekking * var-loon;
b. winst uit onderneming * var-wuo;
c. resultaat uit overige werkzaamheden * var-row;
d. voor rekening en risico van de vennootschap van de aanvrager * var-dga.
Sinds 1 januari 2005 bestaat voor var-wuo en var-dga volstrekte zekerheid ten aanzien van de verplichtingen voor de opdrachtgever. Er zijn geen loonheffing of premies werknemersverzekeringen verschuldigd. Ook niet bij een eventuele controle achteraf door Belastingdienst en uitkeringsinstantie UWV. Voor de opdrachtnemer geldt echter dat er geen uitkeringsrechten ontstaan. In de overige situaties moet de opdrachtgever zelf beoordelen of er loonheffing en premies verschuldigd zijn.
Wie een var-loon ontvangt, wordt beschouwd als werknemer. De werkgever moet loonheffing en premies werknemersverzekeringen inhouden.
Onder de var-row is men zelfstandig maar heeft men niet de fiscale status van ondernemer voor de inkomstenbelasting. De opdrachtgever houdt dan geen loonheffing of premies in.
Maar verricht men onder de var-row op tenminste twee dagen per week gedurende langer dan dertig dagen werkzaamheden voor een opdrachtgever, tegen minimaal veertig procent van het minimumloon, dan is er sprake van een fictieve dienstbetrekking en zal de opdrachtgever loonheffing en premies moeten inhouden.
De brochure en het aanvraagformulier var kunt u downloaden van www.belastingdienst.nl

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.