• blad nr 21
  • 3-12-2005
  • auteur L. Douma 
  • Redactioneel

 

Akkoord cao-bve geeft bedenktijd

In het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie (bve) is een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao bereikt. Er komt een loonstijging van drie procent. Andere zaken zijn op de lange baan geschoven.

“Ze wilden zelfs een vredesplicht in de cao opnemen”, meldt AOb-bestuurder Gerrit Stemerding ontsteld. De Bve-raad wilde afspreken dat onderwijspersoneel gedurende de looptijd van de cao in geen geval staakt. En dat gaat de AOb te ver. “De werkgevers gaven geen ruimte en wilden de ruimte die er is inperken.” Dus werd het een moeizaam proces dat twee maanden duurde.
Eind november was er uiteindelijk een onderhandelaarsakkoord waarover de AOb tevreden is. Een aantal delicate onderwerpen is op de lange baan geschoven. Zo maken bonden en Bve-raad pas in de volgende cao afspraken over het taakbeleid. De werkgevers wilden het beleid uit de cao schrappen. “We willen de tijd nemen om een goede regeling af te spreken”, zegt Stemerding. Ook over de gevolgen van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (wia) wordt later verder onderhandeld. De wia vervangt per 1 januari 2006 de wao. Voor medewerkers die vanaf 1 januari 2004 voor 35 tot tachtig procent zijn afgekeurd, moet er iets geregeld worden. Dat doen de cao-partijen pas nadat er over de gevolgen van de wia afspraken in de Pensioenkamer zijn gemaakt. Tot die tijd kunnen gedeeltelijk arbeidsongeschikten niet vanwege die status ontslagen worden.
Over een ander heet hangijzer zijn wel afspraken gemaakt. Werknemers kunnen met terugwerkende kracht tot 1 augustus 2005 een loonsverhoging tegemoetzien van een procent. Per 1 juli 2006 gaan de salarissen met anderhalf procent omhoog en op 1 januari 2007 met een half procent. De eindejaarsuitkering gaat in 2006 structureel omhoog van 4,17 naar vijf procent. Verder komt er een tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering.
Werkgevers krijgen binnen de cao meer ruimte voor het aanbieden van tijdelijke arbeidsovereenkomsten. Werknemers die zo’n overeenkomst afsluiten, vallen onder de flexwet. De bapo – korter werken voor ouderen – blijft wel in stand, de flexbapo komt per 1 januari 2006 te vervallen omdat die met de nieuwe belastingwetgeving te kostbaar is geworden. Voor mensen die nu gebruikmaken van de flexbapo, komt er een overgangsregeling die de huidige rechten naar een bedrag vertaalt dat kan worden toegevoegd aan een levensloopregeling.
Ten slotte kunnen vakbondsleden vanaf volgend jaar hun bondscontributie in mindering brengen op het brutoloon.

De komende tijd zijn er voorlichtingsbijeenkomsten over het onderhandelaarsakkoord. Data, locaties en tijdstippen staan op www.aob.nl Hier is ook het onderhandelaarsakkoord te downloaden. De sectorraad bve besluit vrijdag 16 december over omzetting van het akkoord in een definitieve overeenkomst.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.