• blad nr 8
  • 16-4-2005
  • auteur . Overige 
  • Nieuwsoverzicht

 

Nieuwsoverzicht

De stichtingMagical education start na de zomer in Brabant een middelbare school die het nieuwe leren combineert met spiritualiteit. Dit is, voor zover bekend, de eerste school voor voortgezet onderwijs die spiritualiteit expliciet als uitgangspunt noemt voor haar visie op leren.
Trouw, 31 maart

“De leerkrachten met een diploma uit Marokko of andere landen krijgen met een officiële aanvullende opleiding in Nederland een bevoegdheid. Maar in mijn ogen vaak onterecht. Hun Nederlands is onvoldoende en de didactiek die in de klas gehanteerd wordt, is niet de manier waarop wij in Nederland lesgeven. Autoritair en niet gericht op het zelfstandig en kritisch leren denken van de leerlingen. Ik vraag me echt af waarom de opleidingen deze mensen een diploma geven. Ik zit in een soort spagaat: De inspectie van onderwijs tikt mij op de vingers voor te veel niet gediplomeerd personeel, maar een deel van de gediplomeerden voldoet ook niet.”
Erik Bijkerk, rector van het Islamitisch College Amsterdam in NRC Handelsblad, 2 april

Het Fries wordt weer een examenvak in alle richtingen van het vmbo. Minister Maria van der Hoeven van onderwijs heeft dat beloofd aan gedeputeerde Bertus Mulder. In de theoretische leerweg van het vmbo wordt het Fries al geëxamineerd, maar in twee andere leerwegen niet. Het gaat om de basis- en de kaderberoepsgerichte leerweg. Najaar 2006 staat het vak overal weer in de schappen.
Leeuwarder Courant, 5 april

De onderwijsinspectie ziet geen aanleiding op te treden tegen de Amersfoortse Vereniging Bijbel Onderwijs. Die heeft onlangs christenouders opgeroepen hun kind van school te halen, als die school in het najaar meedoet aan de landelijke kinderboekenweek. Tovenarij en magie staat hierin centraal.
Veluws Dagblad, 7 april

Het VVD-raadslid Wyb Feddema riep gisteren op tot de oprichting van een kliklijn, waar scholieren een mailtje of sms-je naar toe kunnen sturen, als er een vechtpartij dreigt. Dit naar aanleiding van de kopstoot die een afdelingsdirecteur van scholengemeenschap Comenius deze week kreeg van de broer van een leerlinge.
Leeuwarder Courant, 8 april

“Het creëren van een vmbo-bevoegdheid doet de beleidsruimte die scholen hebben gekregen in de wijze waarop ze het onderwijs organiseren, teniet door nieuwe knellende bevoegdheidsregelingen en een verdere verkokering van het stelsel van bevoegdheden en lerarenopleidingen.”
Marco Snoek, lector aan de Educatieve Faculteit Amsterdam in de Volkskrant, 11 april

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.