• blad nr 2
  • 22-1-2005
  • auteur J. van Aken 
  • de Vereniging

 

Deelnemersraad ABP

De deelnemersraad van het pensioenfonds ABP is te vergelijken met de medezeggenschapsraad in het onderwijs: een advies- en inspraakorgaan. De AOb heeft drie vertegenwoordigers die voor de pensioenbelangen van zijn leden opkomen. Claire Oostvriesland, afgevaardigde namens de algemene vergadering, is een van hen en sinds 1 januari is zij voorzitter van de deelnemersraad die uit 36 leden bestaat.

De pensioenpremie gaat dit jaar met 2,6 procent omhoog. De deelnemersraad heeft schoorvoetend positief geadviseerd. “We hadden er moeite mee. We zitten dit jaar op de nullijn, dus een premieverhoging betekent een achteruitgang van het besteedbare inkomen. Waarom zou je daarmee akkoord gaan? Maar eigenlijk was er geen alternatief. We troosten ons met de gedachte dat het grootste deel van de verhoging voor rekening komt van de werkgever. Alleen is die ruimte er eigenlijk niet. Het kan zijn dat het ten koste gaat van andere arbeidsvoorwaarden”, vreest Claire Oostvriesland, sinds 1 januari voorzitter van de deelnemersraad van de ABP.
In deze raad zitten afgevaardigden, werkenden en gepensioneerden, uit verschillende bonden waarvan de leden aangesloten zijn bij het ABP. Naast een raad voor de werknemers is er ook een werkgeversraad. Beide tellen 36 leden en geven een eigen advies aan het bestuur van het ABP. “Onze taak is te toetsen of het bestuur in redelijkheid tot zijn besluiten gekomen is. We functioneren in feite als een soort medezeggenschapsraad, alleen zonder instemmingsrecht”, zegt Oostvriesland. De raden kunnen gevraagd en ongevraagd advies geven. Het bestuur kan een advies met redenen omkleed naast zich neerleggen.
Dat laatste gebeurde afgelopen december na een negatief advies van de werkgeversraad over de premieverhoging. “Het bestuur zet de verhoging toch door omdat De Nederlandse Bank dit eiste. De bank heeft een toezichthoudende rol vergelijkbaar met die van de onderwijsinspectie”, licht Oostvriesland toe.
Ze is in november 2003 gekozen voor de raad. De andere twee AOb’ers in de raad zijn Panc Batelaan namens de postactieven en Auke van Nie vanuit het hoofdbestuur van de bond. “Ik zie het lidmaatschap van de raad als een enorme uitdaging. Pensioenen hebben me altijd al geïnteresseerd, daar was ik op mijn dertigste al mee bezig”, verklaart ze haar keuze.
Doordat de voorzitter uit de bond komt, zijn er korte lijnen naar het ABP-bestuur. “Dat is een voordeel voor de leden”, vindt Oostvriesland. “Een sectorconsulent stapte bijvoorbeeld naar mij toe omdat hij zich zorgen maakte over boekhoudfraude bij twee Amerikaanse banken Freddie Mac en Fanny Mae waar het ABP aandelen in heeft”, vertelt ze. Hij vreesde dat die aandelen zouden kunnen kelderen, waardoor het ABP grote verliezen zou lijden. Oostvriesland stelde vragen aan het bestuur. “Jean Frijns, lid van de directieraad en eindverantwoordelijke voor deze aangelegenheden antwoordde uitvoerig. Hij was niet gealarmeerd. Maar wij houden de vinger aan de pols.”
De raad komt in ieder geval twee keer per jaar bijeen, maar met de turbulente ontwikkelingen verwacht Oostvriesland net als vorig jaar zeker vier vergaderingen nodig te hebben. In 2004 ging het om de overgang van het eindloonstelsel naar het middelloonstelsel. De hot issues van dit moment zijn het prepensioen en de levensloopregeling. “Binnenkort verschijnt het nieuwe pensioenreglement. Daarover brengen we advies uit aan het ABP-bestuur.”
Daarnaast wordt het Pension Fund Governance ontwikkeld, een reglement voor goed bestuur van het pensioenfonds. “Een soort code Tabaksblat voor de pensioenfondsen”, verklaart Oostvriesland. “De ACOP-fractie, waartoe de AOb behoort, zou graag op een aantal punten instemmingsrecht voor de deelnemersraad krijgen en de macht om het bestuur naar huis te sturen.”

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.