• blad nr 2
  • 22-1-2005
  • auteur . Overige 
  • Column

 

Transparant

Transparant is een modewoord in de Haagse politiek. Er kan bijvoorbeeld mee worden bedoeld dat overheidssalarissen, dus ook die in het onderwijs, zichtbaar moeten zijn voor iedereen die ze wil weten. Sinds ze echter niet meer centraal worden vastgesteld, lijkt het nogal te ontbreken aan die transparantie. Maar voor Ton van Haperen lijkt ze groot genoeg om tot een paar harde uitspraken te komen. Hij kan, schrijft hij aan de minister in NRC Handelsblad, haar zo honderd managers in het onderwijs aanwijzen die in de schalen 15 en 16 ‘niks zitten te doen’. En in het Onderwijsblad 20 wijst hij op een advertentie in NRC waarin een schoolmanager 16-plus wordt geboden. Het bestuur van dat conglomeraat van scholen heeft een Chief Executive Officer (CEO) in dienst in schaal 18! Al die hoge salarissen worden betaald uit de lumpsum. En dat gaat - want alles moet uit die ene lumpsumpot komen - ten koste van de mensen die onderbetaald het eigenlijke werk doen in vaak te grote klassen.
Ik neem deze kritiek ernstig. Volgend jaar wordt de lumpsum in het basisonderwijs gefaseerd ingevoerd. Ook hier zien we voortdurend fusies en schaalvergroting en de daarmede gepaard gaande aanstelling van bovenschoolse directies. En in welke schaal worden die straks aangesteld? Daarom is het goed waakzaam te zijn. Omdat ik Van Haperen serieus neem, heb ik als Tweede-Kamerlid aan de minister gevraagd uit te laten zoeken in hoeverre de constateringen van Van Haperen juist zijn. Voorts vraag ik haar schoolbesturen te verplichten volledige openheid te verschaffen over de salariëring van alle medewerkers. Bovendien zal er sprake moeten zijn van een zekere mate van gelijkheid, zodat geen ongerechtvaardigde verschillen tussen scholen ontstaan. En zeker niet binnen een school want dat kan de collegiale sfeer grondig verpesten. En er moet voorkomen worden dat er exorbitante bonussen uit de lumpsum worden betaald. Want daar draaien de werkers in de klas voor op. En waarom, ten slotte, zou er geen regeling kunnen komen die erin voorziet dat de (centrale) MR medezeggenschap verkrijgt over de salarissen van de schoolleiding en de bestuursvergoedingen?

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.