• blad nr 2
  • 22-1-2005
  • auteur R. Sikkes 
  • Redactioneel

 

Onderwijsraad: start met culturele canon

Om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen, vindt de Onderwijsraad dat er een ‘culturele canon’ moet komen, een aantal vast omschreven onderwerpen op het gebied van taal, geschiedenis, maatschappijleer en kunst.
In het advies De stand van educatief Nederland bepleit de raad forse investeringen in het onderwijspersoneel. Want ‘onderwijsgevenden worden geacht de verwachtingen van de maatschappij waar te maken’. Extra aandacht moet er in ieder geval komen voor personeel op achterstandsscholen.

In het advies beschrijft de Onderwijsraad de sterke en zwakke kanten van het Nederlandse onderwijsbestel. Zonder meer positief zijn de hoge prestaties van Nederlandse kinderen als die worden vergeleken met leeftijdgenoten in het buitenland. De ruime keuzevrijheid is ook goed, net als de grote autonomie van scholen. De landelijke kwaliteitscontrole door de inspectie zorgt er voor dat het niveau constant wordt gehouden.
Zwakke punten zijn er eveneens. In het onderwijs is weinig aandacht voor socialisatie, vindt de raad. Het grote aantal uitvallers is een ernstig minpunt. Het geringe animo om leraar te worden – vooral in het voortgezet onderwijs – is een bedreiging voor de kwaliteit op langere termijn. En de overheid faalt in het onderwijsbeleid: er worden wel plannen bedacht, maar of deze effectief zijn is vaak onduidelijk.
In het zeer heldere advies komt de Onderwijsraad met adviezen om de kwaliteit van het onderwijs verder te verbeteren. Opvallend is de keuze voor een ‘culturele canon’, onderwerpen in het taalonderwijs, bij geschiedenis, kunstvakken en maatschappijleer. ‘Het gaat om die waardevolle elementen van onze cultuur en geschiedenis die we via het onderwijs aan nieuwe generaties willen meegeven.’
Wil Nederland de ambitie waarmaken om bij de top van de kenniseconomie te horen, dan moet er volgens de Onderwijsraad echt in onderwijs worden geïnvesteerd. Niet zomaar meer geld, maar gericht. In het rapport wordt opgemerkt dat vooral het voortgezet onderwijs behoorlijk is onderbedeeld. Het overgrote deel van die investeringen moet worden besteed aan onderwijspersoneel. Die moeten immers het onderwijs vormgeven.

Het hele advies De stand van educatief Nederland is te downloaden op www.onderwijsraad.nl

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.