• blad nr 2
  • 22-1-2005
  • auteur Y. van de Meent 
  • Redactioneel

 

Twijfel over niveau pabo’s

De 37 lerarenopleidingen basisonderwijs moeten hun niveau verbeteren, anders komen zij over vijf jaar niet door de accreditatie. Zonder keurmerk ontvangen zij geen overheidsbekostiging.

De 37 Nederlandse pabo’s vertonen een aantal serieuze kwaliteitsgebreken. Dat constateert de Nederlands-Vlaamse accreditatieorganisatie (NVAO) na analyse van het visitatierapport dat in oktober 2003 verscheen. “De presentatie van het rapport was vrij positief, maar als je het goed gaat lezen staan er veel ernstige kritiekpunten in”, zegt NVAO-medewerker Cor Post. “De visitatiecommissie constateert dat de samenhang in het curriculum ontbreekt, dat het schort aan de bewaking van de kwalificaties, zet vraagtekens bij de borging van het hbo-niveau, constateert dat de kwaliteitszorg niet op orde is en vindt de kwaliteit van de toetsen en de wetenschappelijke oriëntatie onvoldoende. Dat zijn ernstige tekortkomingen die zich bij alle pabo’s voordoen”, aldus Post.
De NVAO betwijfelt daarom of de lerarenopleidingen basisonderwijs bij accreditering zouden voldoen aan het hbo-niveau. Post vermoedt dat het hbo-niveau onder druk staat door de instroom van mbo-studenten.
De opleidingen moeten de kwaliteitsgebreken snel aanpakken. Omdat de 37 pabo’s nog in 2003 zijn gevisiteerd, zijn ze allemaal ‘van rechtswege’ geaccrediteerd tot 1 januari 2010, maar in 2008 moeten ze al een nieuwe accreditatie aanvragen. Opleidingen die geen NVAO-keurmerk hebben, worden niet door de overheid gefinancierd. Ze krijgen nog wel twee jaar de tijd om de kwaliteit te verbeteren, maar mogen in die periode geen nieuwe studenten toelaten.
Achttien pabo’s moeten zich extra zorgen maken. Deze opleidingen kregen van de visitatiecommissie zoveel onvoldoendes dat een snelle kwaliteitsverbetering noodzakelijk is. De NVAO bezoekt een aantal van deze opleidingen om te overleggen over een verbetertraject. De ervaringen zijn tot nog toe positief. De zwakke opleidingen zijn volgens Post al druk bezig met het verwerken van de aanbevelingen van de visitatiecommissie. De zorgbarende opleidingen moeten binnen twee jaar hun voortgang aan de NVAO melden. “Als er onvoldoende vooruitgang is, melden wij dat aan de minister”, verklaart Post.

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.