• blad nr 13
  • 29-6-2002
  • auteur D. van 't Erve 
  • Redactioneel

 

AOb richt zich op behoud leden

De AOb sluit het jaar 2001 af met een saldo van 411 euro in de plus, terwijl een negatief saldo van ruim 72.500 euro was begroot. Ondanks dit positieve saldo is er volgens penningmeester Ton Rolvink geen reden tot juichen. De bekende knelpunten als de ontwikkeling van het ledenaantal, de personeelskosten en de financiering van de vut, bestaan nog steeds. Bovendien, als het koersverlies in de jaarrekening zou zijn meegenomen, was het saldo negatief geweest. "Het is niet rooskleurig, maar we moeten elkaar niet de goot in praten", verklaarde Rolvink tijdens de algemene vergadering van 14 juni. "We moeten ons nu gaan richten op behoud van de leden. Daar ligt het probleem en niet zozeer bij het binnenhalen van nieuwe leden." De ontwikkeling van het aantal leden sinds 1997 schommelt rond de 72.000. Waren dat er bij de start van de AOb 72.958, in januari dit jaar telde de bond 72.085 leden. Het aantal nieuwe leden en het aantal opzeggingen liggen ieder jaar zowat gelijk, namelijk rond de 4000 leden. Door bijvoorbeeld beter te weten wat leden verlangen van de bond en daarop in te spelen, moet het aantal opzeggingen verminderen.
Tijdens de algemene vergadering werd ook het AOb-jaarverslag 2001 gepresenteerd. Hierin staat hoe de AOb als organisatie het vorige jaar heeft gepresteerd. Zo kreeg de afdeling juridische dienstverlening ruim 15.500 brieven, het aantal dossiers bedroeg ruim 5900. In eenderde van de zaken werd daadwerkelijk rechtsbijstand verleend bij onderhandelingen met de werkgever of door middel van bezwaarschriften en beroepszaken. De afdeling kreeg het voor elkaar dat er in totaal 2,5 miljoen euro aan de leden werd uitbetaald aan schadevergoedingen, nabetaald salaris en uitkeringen of een gouden handdruk.
De kwaliteit van de afdeling scholing en ondersteuning wordt als goed beoordeeld. De afdeling bereikt ieder jaar zo'n 4500 deelnemers met cursussen en trainingen. Veruit favoriet bleef de basiscursus MR, gevolgd door 'Financiën', 'Integraal personeelsbeleid en 'Taakbeleid'.
Verder kijkt de AOb tevreden terug op de stakingsacties onder het motto 'Een miljard is een goede start' en het resultaat van 2,4 miljard gulden voor salarisverhoging en verhoging van het schoolbudget. De bond ziet dit echter als een eerste stap en blijft streven naar verdere verbetering van de positie van het onderwijs en zijn personeel. Het jaarverslag is te bestellen de afdeling ledenservice, telefoon (030)2989850, e-mail ledenservice@aob.nl

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.