• blad nr 13
  • 29-6-2002
  • auteur G. van der Mee 
  • Redactioneel

 

Veel oude wensen vervuld bij kabinetsformatie

Tussen LPF, VVD en CDA lijkt veel eensgezindheid te bestaan over hervormingen in het onderwijs. Oude wensen gaan alsnog in vervulling. Alleen op het punt van de extra miljarden spreekt men elkaar tegen.

Concrete bedragen zijn nog niet genoemd. CDA, LPF en VVD zijn het erover eens dat het extra geld voor onderwijs zoveel mogelijk gehaald moet worden uit doelmatiger werken en bestrijding van de bureaucratie. Daar zal niemand tegen zijn, maar niemand zal ook kunnen vertellen hoeveel dat gaat opleveren. Vervolgens zeggen Balkenende en Zalm dat de huidige budgetten niet toereikend zijn om alle problemen in het onderwijs op te lossen; er zou nog 1 miljard bij moeten. Herben vindt echter dat alles uit de herschikking gedaan moet worden. Het nieuwe kabinet wil zo'n acht tot negen miljard bezuinigen, onder andere op de wao en twee tot drie miljard gebruiken voor lastenverlichting. Wat er overblijft is bestemd voor gezondheidszorg, veiligheid en onderwijs.
Over de meer inhoudelijke hervormingen bij onderwijs is nog weinig naar buiten gekomen. De punten die volgens insiders genoemd zijn, komen van de verlanglijstjes van de drie partijen. Zo worden de huisvestingsgelden weggehaald bij de gemeente, de besturen krijgen die zelf; een heel oude wens van het CDA. De basisvorming (altijd een doorn in het oog van de VVD) moet worden afgeschaft, er komt een selectie met 12/13 jaar. Het nieuwe kabinet gaat voor een echte beroepskolom vmbo/mbo/hbo, maar het mavo blijft apart. Er wordt uitvoering gegeven aan de alom gewenste schaalverkleining, voor basisscholen zou het maximum op 260 leerlingen liggen en op locaties van het voortgezet onderwijs mogen niet meer dan zo'n 500 leerlingen zitten. LPF en VVD vinden dat de school zich meer als 'onderneming' moet gaan gedragen. Hermans werd indertijd nog teruggefloten door de Tweede Kamer toen het om sponsoring en bijdragen van ouders ging. Die meerderheid zal er nu wel niet meer zijn. Voor allochtone leerlingen wordt het oalt afgeschaft, het onderwijs in eigen taal en cultuur moet naar de vrije tijd. De Nederlandse taal staat daarentegen op nummer één van de prioriteitenlijst. Daarbij wordt gedacht aan een verplichte deelname aan de voorschoolse educatie en een test voor tweejarigen. De gewichtenregeling voor achterstandsleerlingen wordt opnieuw kritisch bekeken, mogelijk zullen de criteria gewijzigd worden in de zin dat er meer naar het niveau van de leerling gekeken wordt in plaats van alleen naar de opleiding van de ouders. De les/boekengelden worden afgeschaft, maar over extra geld voor salarissen om de tekorten van leraren op te lossen is nog niets bekend. Als dat al gebeurt dan zal het zeker geen generieke salarisverhoging zijn, maar eerder in de vorm van toeslagen of prestatiebeloning worden uitbetaald. In het regeerakkoord zullen al deze hervormingen niet in hun volle glorie vermeld worden, maar wel in de afzonderlijke actieprogramma's per departement.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.