• blad nr 9
  • 1-11-2023
  • auteur J. Aarts 
  • Raad en daad

 

Vast dienstverband uitbreiden is soms lastig

Leraren die via tijdelijke aanstellingen jarenlang meer uren maken dan het aantal dat er in hun vaste contract staat, hebben niet automatisch recht op een uitbreiding van hun dienstverband. Toch kent de AOb wegen om een uitbreiding van de vaste aanstelling te realiseren.

Juf Marjolein was al een aantal jaren in het primair onderwijs werkzaam. Haar eerste arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd, werd vanwege goed functioneren omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
Dit contract betrof een dienstverband voor drie dagen in de week. Omdat er ook op haar school met regelmaat veel collega’s uitvielen, kreeg Marjolein daarna al snel tijdelijke uitbreidingen aangeboden van wisselende omvang, die wel een jaar duurden.
Hoewel Marjolein met veel plezier op haar school werkte, vroeg zij zich na een aantal jaar af of zij recht had op uitbreiding van de omvang van haar vaste dienstverband. Zij had nu drie jaar zo’n tijdelijke uitbreiding ontvangen en vroeg aan de juridische dienst of de ketenregeling hoofdregel: na maximaal drie jaar of drie contracten, heb je recht op een vast dienstverband op haar situatie van toepassing was. De juridisch medewerker gaf aan dat dit helaas niet het geval was.
Het uitgangspunt op grond van artikel 3.4 van de cao primair onderwijs, is dat tijdelijke urenuitbreidingen van rechtswege aflopen. Dit betekent dat de uren boven op een vaste benoeming automatisch eindigen. Het is niet zo dat na een bepaalde periode, dan wel na een bepaald aantal tijdelijke uitbreidingen, recht bestaat op een uitbreiding van de vaste benoeming. Op dit uitgangspunt zijn wel uitzonderingen denkbaar, bijvoorbeeld als het gaat om jarenlange grote uitbreidingen op een dienstverband van betrekkelijk geringe omvang. Ook moet de argumentatie op basis waarvan een tijdelijke uitbreiding wordt gegeven, wel kloppen, zoals bijvoorbeeld in het geval van vervanging of een tijdelijke voorziening in een vacature.
De medewerker had nog wel een tip voor Marjolein. Hij wees haar op de mogelijkheid om haar werkgever een uitbreiding van haar vaste uren te vragen op grond van de Wet Flexibel Werken. Een verzoek om wijziging van de arbeidsduur op grond van deze wet dient door een werkgever in beginsel ingewilligd te worden. Een werkgever kan het verzoek alleen afwijzen als zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zich tegen de wijziging verzetten. Een werkgever moet een eventuele afwijzing dus wel goed onderbouwen. Bij een verzoek tot vermeerdering van de arbeidsduur is in ieder geval sprake van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang als vermeerdering leidt tot ernstige problemen van financiële of organisatorische aard, als niet voldoende werk voorhanden is, of als de vastgestelde formatieruimte ontoereikend is.
Een verzoek om aanpassing van de arbeidsduur moet tenminste twee maanden voor het gewenste tijdstip van ingang van de aanpassing schriftelijk worden ingediend bij de werkgever. Daarbij moet onder andere worden aangeven wanneer de gewenste uitbreiding zou moeten ingaan en wat de gewenste omvang van de arbeidsduur is.
Aangezien de werkgever van Marjolein inderdaad structurele uren beschikbaar bleek te hebben, werd het verzoek om een uitbreiding met één dag per week ingewilligd.
In de cao mbo is deze situatie anders geregeld. Daar geldt dat Marjolein na drie tijdelijke uitbreidingen het recht heeft om het extra aantal uren na de derde uitbreiding op te laten nemen in een vast contract.

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.