• blad nr 8
  • 1-10-2023
  • auteur L. Schipper 
  • Redactioneel

 

Waardeoverdracht slim?

Ik ben kort geleden gestart als docent in het mbo. Hiervoor had ik onder meer verschillende banen in de horeca. Kan ik het pensioen dat ik heb opgebouwd bij het horecapensioenfonds meenemen naar het ABP? En is dat slim?

Dat kan. Waardeoverdracht heet dat. Voorwaarde is wel dat het oude en het nieuwe pensioenfonds er sterk voor staan, met een dekkingsgraad van minimaal 100. Er moet dus genoeg geld in kas zijn om de pensioenen nu en in de toekomst te betalen. De laatste jaren geldt dit voor vrijwel alle pensioenfondsen en sowieso voor Pensioenfonds Horeca & Catering en het ABP. Waardeoverdracht is in jouw geval dus zeker een optie.
Of het slim is, hangt af van een aantal zaken. Om te beginnen hoeveel pensioen het opgebouwde kapitaal je later gaat opleveren. Dat kan per pensioenfonds nogal verschillen. Als jouw vorige pensioenfonds voor elke ingelegde euro na pensionering meer uitkeert dan het ABP, dan kun je het beter niet overhevelen. Die bedragen kun je vinden op mijnwaardeoverdracht.nl (als jouw oude fonds daarbij is aangesloten) of je vraagt het ABP om een offerte.
Hoe het kan dat die uitkeringen zo sterk verschillen? Wat meespeelt is de levensverwachting waarmee het pensioenfonds moet rekenen, die bepaalt over hoeveel jaar het opgebouwde kapitaal moet worden uitgesmeerd. Afgezien van de algemene levensverwachting in Nederland, spelen daarbij ook ervaringscijfers bij het specifieke pensioenfonds een rol. Het ABP gaat uit van gemiddeld 23,2 levensjaren na pensionering, terwijl bijvoorbeeld het horecapensioenfonds met enkele jaren minder rekent. Ook andere pensioenfondsen met praktischer opgeleide deelnemers gaan uit van een lagere levensverwachting. In zon geval is het vaak voordeliger om het oude pensioen te laten staan.
Wat verder nog effect heeft op de hoogte van de uitkering zijn de beleggingsresultaten, jouw pensioenkapitaal wordt immers belegd. Vooral de opgevoerde kosten kunnen sterk verschillen. Verzekeraars en kleinere pensioenfondsen brengen vaak hogere kosten voor beleggingsbeheer in rekening en op langere termijn werkt dat fors door in de rendementen. Dan pakt waardeoverdracht naar een groot fonds als het ABP vaak wel weer gunstig uit. Dit hoef je niet zelf te becijferen, je ziet het terug in de offerte.

Pensioenleeftijd
Er zijn meer elementen om te vergelijken. Bijvoorbeeld hoe solide beide pensioenfondsen zijn, wat op te maken is uit hun dekkingsgraad. Bij een hoge dekkingsgraad heb je meer kans op indexering, dat is de jaarlijkse verhoging van het pensioen met de inflatie. En dat is nogal relevant zo de laatste anderhalf jaar. Met wat vet op de botten zal het ook niet nodig zijn bij de eerste de beste tegenslag te korten op de pensioenen. Het ABP heeft op het ogenblik een dekkingsgraad van ongeveer 115. Een aantal bedrijfstakpensioenfondsen, waaronder het horecapensioenfonds, zit nu hoger. Dat pleit in jouw geval dus tegen waardeoverdracht.
Verder kun je het nabestaandenpensioen meenemen in je overwegingen, dat is bij het ABP dan weer behoorlijk royaal. En check ook de pensioenleeftijd die de twee pensioenfondsen hanteren. Sommige fondsen houden strikt vast aan n (hoge) leeftijd, terwijl jij misschien al eerder wilt stoppen. In dat geval krijgt het ABP nog een plusje: daar kun je vanaf je zestigste al bij je pensioengeld.
Als plussen en minnen elkaar in evenwicht houden, zou gemak de doorslag kunnen geven. En uitkeringsinstantie is overzichtelijker en maakt het makkelijker om berekeningen te maken, bijvoorbeeld wat er met je pensioen gebeurt als je eerder stopt met werken.

De AOb organiseert in oktober en november verspreid over Nederland bijeenkomsten over het ABP Keuzepensioen in verschillende rayons. Kijk voor de data en aanmelding op AOb.nl/actueel/agenda

{Kader 1}
Let hierop bij waardeoverdracht

1 Hoogte pensioenuitkering
Hetzelfde pensioenkapitaal kan tot een hogere of lagere uitkering na pensionering leiden, onder meer door de levensverwachting waarmee een pensioenfonds rekent en de kosten van het beleggingsbeheer.

2 Dekkingsgraad pensioenfonds
Hoe beter het pensioenfonds er financieel voorstaat, hoe meer kans op jaarlijkse verhoging (indexering) van het pensioen en hoe minder snel een korting bij tijdelijke tegenvallers.

3 Partnerpensioen
Als het partnerpensioen bij het nieuwe pensioenfonds hoger is (als percentage van het pensioen), kan dat voor waardeoverdracht pleiten.

4 Pensioenleeftijd
Welke afgesproken pensioenleeftijd sluit het beste aan op jouw plannen? Ook flexibiliteit kan meespelen: bijvoorbeeld de (on)mogelijkheid om eerder met pensioen te gaan.

5 Gemak
Als het allemaal niet zoveel uitmaakt, kun je ook gaan voor de administratieve overzichtelijkheid van n pensioenuitvoerder waardeoverdracht dus.

{kader 2}
Soms gaat het automatisch

Bij lage bedragen, namelijk onder 594,89 bruto per jaar, draagt jouw oude pensioenfonds het opgebouwde pensioen meestal automatisch over naar het nieuwe fonds.

Meer info:

Mijnwaardeoverdracht.nl
Pensioen 1-2-3 (informatie over specifieke pensioenregelingen, te vinden bij elk pensioenfonds/ pensioenverzekeraar)
YouTube: Wat is waardeoverdracht bij ABP

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.