• blad nr 2
  • 1-2-2022
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

Slechte ventilatie? Dat hoef je niet te pikken

Een goed geventileerde werkplek is belangrijk voor de gezondheid en het goed functioneren van jou en je leerlingen. Is dat in jouw lesruimte het geval? Check wat je kunt doen in zeven stappen.


1. Meten en onderzoeken

# De CO2-concentratie is een goede maatstaf om erachter te komen of er sprake is van voldoende ventilatie. Plaats CO2-meters in de lokalen en op andere drukbezochte plekken binnen het gebouw. Is de CO2-concentratie boven de 800 parts per million(ppm)? Mogelijk moeten er dan extra maatregelen worden genomen, zoals het vernieuwen van luchtfilters.

# Kan er onvoldoende geventileerd worden? Dan voldoet het klaslokaal niet aan de normen van de Arbo en het RIVM.

2. Melden bij de directie
De directie is verplicht om te zorgen voor voldoende ventilatie. Kan je school of afdeling dit niet zelf oplossen, dan moet het als urgent probleem gemeld worden bij een facilitaire dienst of bij het bestuur. Wanneer collega’s blijven betwijfelen of de ventilatie op orde is, kan een onderzoek door een onafhankelijke derde duidelijkheid verschaffen. Het ministerie van OCW heeft subsidie beschikbaar gesteld voor de verbetering van het binnenklimaat in scholen.

3. Kaart het aan bij de medezeggenschapsraad
Ook de medezeggenschapsraad (mr) of ondernemingsraad (or) kunnen ventilatieproblemen aankaarten en hierover afspraken maken met de schoolleiding. Bij Arbo-maatregelen, die gaan over veiligheid en gezondheid, hebben mr en or instemmingsrecht. Ook kunnen zij aandringen op onderzoek door deskundigen. Verder kunnen deze raden zelf extern advies inwinnen, bijvoorbeeld bij het Kenniscentrum Ruimte-OK, de GGD of bij de vakbond.

4. Doe een melding bij de Arbeidsinspectie
Laat je werkgever na om maatregelen te treffen, dan kun je een melding doen bij de Inspectie SZW(voorheen Arbeidsinspectie). Dat kan online. AOb-beleidsmedewerker Marcel Koning: “Een werkgever moet zich aan de Arbowet houden. Misschien zit hij of zij zelf ver weg op een bestuurskantoor, maar niemand mag werken in een ongezond en schadelijk binnenklimaat.” En, voegt hij eraan toe: dat een te hoge CO2-concentratie slecht is voor de gezondheid en leerprestaties, is al vijftien jaar bekend. “Door corona is de urgentie aantoonbaar nog veel groter geworden om dit aan te pakken. Dus zit daar bovenop, als ouders en personeel in de mr. Dit is het moment.”
Een melding maken kan ook samen met de AOb. Stuur dan een mail naar: info@aob.nl De inspectie moet bij een melding van een vakbond, mr of or altijd actie ondernemen.

5. Geen les in een onveilige ruimte
In lokalen waarbij de geldende normen voor voldoende ventilatie in ernstige mate worden overschreden, geef je geen les. Trek als collega’s samen op voor het realiseren van een gezonde werkplek. Licht ook ouders en leerlingen in, het gaat ook om hun gezondheid.

6. Werk neerleggen
Tot slot heb je het recht om op grond van artikel 29 van de Arbowet het werk te onderbreken als de ruimte waarin je lesgeeft niet voldoet. Neem in geval van twijfel eerst contact met ons op. Een voorbeeldbrief met een toelichting voor werkonderbreking bij een slechte ventilatie is snel te vinden via AOb.nl > trefwoord ‘stappenplan’ in de zoekbalk.

7. Meer lezen en informatie
De AOb heeft verschillende handreikingen over het onderwerp ventilatie gemaakt die je verder helpen. Kijk op www.AOb.nl/ventilatie/ voor handige links, het stappenplan en de handreikingen.

Dit bericht delen:

© 2022 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.