• blad nr 11
  • 3-6-2000
  • auteur . Overige 
  • Column

 

Lambrechts

Uit het meest recente verslag van de onderwijsinspectie blijkt dat het gemiddelde cijfer voor het schoolexamen in het voortgezet onderwijs hoger is dan dat voor het centraal examen. Zolang dat verschil marginaal is, hoeven we ons daar niet al te druk over te maken. Verwacht mag echter worden dat het verschil tussen de cijfers voor het schoolexamen en het centraal examen verder zal toenemen met de invoering van de tweede fase. Scholen hebben de boodschap van de staatssecretaris immers goed begrepen. Hun Œspeelruimte¹ zit in de schoolexamens. Een beetje verantwoordelijke school zal die speelruimte optimaal benutten om te zorgen dat de eerste generaties leerlingen niet het slachtoffer worden van deze onderwijsvernieuwing. Trouwens, de scholen kunnen ook moeilijk anders, want inmiddels wordt ook van hen verwacht dat ze uitvoering geven aan de door Hermans gewijzigde missie van het Hoop: niet minder maar juist meer jongeren zullen moeten doorstromen naar het hoger onderwijs vanwege de tekorten aan hoger opgeleiden op de arbeidsmarkt.
Die boodschap is nog niet overal even goed doorgedrongen. Ook dat zal er op zijn beurt weer toe bijdragen dat de ene school leerlingen voor het schoolexamen welwillender beoordeelt dan de andere. We mogen er dus gevoegelijk van uitgaan dat gelijke leerlingprestaties de eerstkomende jaren zeer ongelijk beoordeeld zullen worden, hoe integer scholen verder ook omgaan met de schoolexaminering.
Toen ik enkele weken geleden dan ook benaderd werd door de heer Pelgrum, voorzitter van de decanenkring in het Gooi, over de relatie van deze problematiek met de loting voor studies met numerus clausus, wist ik meteen dat hij gelijk had. De huidige gewogen lotingssystematiek is gebaseerd op de aanname dat de examens voor iedereen gelijk zijn. Voor de vakken met uitsluitend een schoolexamen is die aanname apert onjuist. Toch tellen thans bij de gewogen loting alle vakken - of ze nu afgesloten worden met een schoolexamen of met een centraal examen - even zwaar mee. Deze situatie komt me niet rechtvaardig voor, temeer daar de huidige manier van examinering en de huidige selectie voor tertiaire studies nog wel enkele jaren zullen blijven bestaan.
De Gooise decanen geven in meerderheid de voorkeur aan een model waarbij voor de loting alleen die vakken meetellen die zowel een schoolexamen als een centraal examen kennen, te weten Nederlands, Engels, de profielvakken en een vak uit de vrije ruimte. Ik zelf voel wel voor een dergelijke optie. Maar als u een andere oplossing heeft, laat het me dan weten op: u.lambrechts@tk.parlement.nl. Ik beloof u dat ik uw mail zorgvuldig zal lezen. Beantwoorden is echter lang niet altijd mogelijk. Bij voorbaat excuus.

Dit bericht delen:

© 2020 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.