• blad nr 11
  • 3-6-2000
  • auteur G. van der Mee 
  • Redactioneel

 

Tweede Kamer vestigt hoop op zij-instromers

Om de tekorten in het onderwijs tegen te gaan, is de Tweede Kamer voor invoering van de interim-wet zij-instromers. Scholen aarzelen nog om onbevoegden een contract aan te bieden.

Het woordje Œkwaliteit¹ werd veelvuldig gebruikt tijdens het debat in de Tweede Kamer over de interim-wet zij-instromers. Want natuurlijk mag het niet ten koste gaan van de kwaliteit van het onderwijs als iemand die nog studeert gaat lesgeven. Veel Kamerleden wisten te melden dat Œonbevoegd¹ heus niet altijd Œonbekwaam¹ betekent, maar zowel de Onderwijsraad als de AOb had nogal wat kritische kanttekeningen bij het wetsvoorstel. Die werden vooral gedeeld door het SP-Kamerlid Poppe. Hij vond het voorstel van weinig respect voor de reguliere leraar getuigen. Vooral voor het basisonderwijs was het volgens hem te riskant onbevoegden voor de klas te zetten.

Genoeg garanties
Het PvdA-Kamerlid Barth dacht dat voor het speciaal onderwijs aparte toelatingseisen nodig zijn. Volgens haar kunnen de twijfels in het veld over Œonbevoegden¹ voor een deel worden weggenomen als tegenover de extra begeleidingsuren een financiële vergoeding staat. VVD-Kamerlid Cornielje zag daar niets in: begeleiden hoort bij de gewone taak van de docent en er komt al extra geld voor de zij-instromers.
Minister Hermans meent dat het geschiktheidsonderzoek waaraan iedere aspirant-zij-instromer zich moet onderwerpen, genoeg garanties biedt voor het handhaven van de kwaliteit. Van 1994 tot en met 1998 gaven er al gemiddeld 3700 onbevoegden les in het voortgezet onderwijs. Zij kregen daarvoor ontheffing van de inspectie voor één jaar.

Bijna gestrand
Alle ogen zijn gericht op de zij-instromers, maar wat doen de scholen? Volgens het Hbo-journaal zorgen schoolbesturen ervoor dat veel kandidaten afhaken. Het initiatief van de protestants-christelijke besturenraad samen met de hogeschool Windesheim en de lerarenopleiding van de VU om zij-instromers een gratis opleiding plus baangarantie te bieden, was daardoor bijna gestrand. Ondanks de enorme belangstelling konden de afnemende scholen het afgesproken minimumaantal van 32 arbeidsplaatsen niet bieden. De geringe financiële armslag van de scholen zou daar debet aan zijn.

Dit bericht delen:

© 2020 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.