• blad nr 5
  • 1-5-2021
  • auteur J. Klerk 
  • Informatie en advies

 

Geen afspraken over vroegpensioen in cao’s

Volgens het pensioenakkoord kunnen werknemers in zware beroepen eerder stoppen met werken, zonder dat werkgevers daarbij een extra dure heffing moeten betalen. Volgens de AOb is onderwijs een zwaar beroep, maar in de cao zijn hierover geen aparte afspraken gemaakt.

De afspraken die in het pensioenakkoord zijn gemaakt voor mensen in zware beroepen houden allereerst in dat de mogelijkheden van verlofsparen zijn uitgebreid. De grens voor het sparen van fiscaal gefaciliteerd vakantie- of compensatieverlof wordt verhoogd van vijftig naar honderd weken.
Daarnaast is in het pensioenakkoord afgesproken dat werkgevers voor de komende vijf jaar geen extra heffing van 52 procent meer hoeven te betalen als een werknemer eerder met pensioen wil. Het gaat om een tijdelijke uitzondering op de zogenoemde RVU-regeling.
RVU staat voor Regeling Vervroegd Uittreden en is vijftien jaar geleden ingevoerd, omdat de regering wilde dat werknemers langer bleven werken. Constructies die leken op vervroegd pensioen werden daarom belast met een eindheffing van 52 procent.
De uitzondering op de RVU-regeling betekent dat werkgevers in de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025 in de gelegenheid worden gesteld om werknemers die maximaal 36 maanden voor de aow-leeftijd zitten een onbelaste uitkering te betalen. De uitkering overbrugt de periode tot de ingangsdatum van de aow en schort de RVU-heffing vijf jaar lang op tot een bedrag van maximaal 1847 euro per maand.
Omdat binnen het onderwijs over deze afspraak uit het pensioenakkoord geen aparte cao-afspraken zijn gemaakt zouden werknemers dit individueel moeten regelen. Daarin verschilt het onderwijs van de schoonmaakbranche of de vleesindustrie waar wel collectief afspraken zijn gemaakt.
Voor de AOb staat ontegenzeglijk vast dat onderwijsbanen onder ‘zware beroepen’ geschaard kunnen worden, maar of dat ook echt zo wordt uitgewerkt, moeten werkgevers en werknemers volgens de wet samen bepalen.

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.