• blad nr 2
  • 1-2-2021
  • auteur . Overige 
  • Raad en daad

 

Pensioen in zicht, baan op het spel

Tekst Jacqueline van de Ruit

Anneke werkt al meer dan dertig jaar als docent aardrijkskunde in het voortgezet onderwijs. Haar werkgever is ontevreden over haar functioneren. Anneke vraagt de AOb om advies.

Anneke is 64 jaar en werkt vanaf haar 32ste in het voortgezet onderwijs. Afgelopen vrijdag had ze een gesprek met haar teamleider. Onverwacht was ook de p&o-adviseur aanwezig. De teamleider vindt dat Anneke onvoldoende functioneert en heeft klachten van ouders gekregen. Hij geeft haar drie opties: 1) een vaststellingsovereenkomst (vso), 2) einde van het schooljaar zelf ontslag nemen en vroegpensioen aanvragen of 3) een functioneringstraject.
Het lesgeven ging Anneke altijd best goed af. Soms moest zij wel haar stem verheffen om aandacht van de leerlingen te krijgen. Gezien haar leeftijd en die van haar echtgenoot geeft Anneke nu vooral digitaal les. In het leslokaal is dan een begeleider aanwezig om orde te houden. Anneke ging er altijd vanuit dat ze tot aan de pensioendatum voor de klas zou staan. Heeft haar werkgever het recht om deze keuzes aan haar voor te leggen?
De AOb-jurist legt uit dat een werkgever aan een werknemer mag voorstellen om met een vaststellingsovereenkomst het dienstverband ‘met wederzijds goedvinden’ te beëindigen (optie 1). Met de juiste inhoud geeft zo’n overeenkomst aanspraak op een werkloosheidsuitkering. Deze uitkering geeft een sollicitatieverplichting. De werknemer hoeft echter niet akkoord te gaan.
Ten aanzien van optie 2 legt de jurist uit dat een werknemer nooit gedwongen kan worden om zelf ontslag te nemen. Als een werknemer zelf ontslag neemt, dan heeft hij geen recht op een ww/zw/wia-uitkering. Om dan toch inkomsten te houden kan het pensioen ‘naar voren worden gehaald’. Omdat het pensioen dan over een langere periode moet worden verdeeld, wordt de maandelijkse uitkering lager.
In de cao is bepaald dat een werkgever met de werknemer een gesprekkencyclus (voortgangs-, functionerings- en beoordelingsgesprek) moet voeren. Ieder bestuur moet dit in een eigen regeling samen met de MR vastleggen. Anneke kan hier bij de afdeling personeelszaken om vragen. Op grond van deze regeling mag haar teamleider functioneringsgesprekken met haar voeren en een verbetertraject (optie 3) opleggen.
Anneke is blij met de toelichting van de AOb. De jurist heeft haar uitgelegd dat het financieel voordeliger is om zo lang mogelijk in dienst te blijven. Na de functioneringsgesprekken is zij weer dichter bij haar pensioen.

Deze rubriek is gebaseerd op ervaringen uit de praktijk van AOb-juristen

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.