• blad nr 9
  • 1-10-2020
  • auteur K. Hagen 
  • Informatie en advies

 

Kan mijn pauze zomaar opgeschort worden?

Meester Ronald hoorde onlangs dat hij komend schooljaar pas pauze heeft vanaf drie uur. Hij vraagt zich af of dit klopt en wendt zich tot zijn directeur. Die vertelt hem dat het zo is afgesproken met de medezeggenschapsraad. Ronald vraagt de AOb om uitleg: kan dit zomaar?

In de Arbeidstijdenwet staat dat er bij een dienst van meer dan 5,5 uur recht is op 30 minuten pauze, eventueel op te splitsen in twee keer 15 minuten. Bij diensten van meer dan 10 uur geldt een pauze van 45 minuten, te splitsen in perioden van minstens 15 minuten.
De pauzetijden worden volgens de wet vastgesteld door de werkgever, al dan niet met instemming van de ondernemings- of medezeggenschapsraad. Maar hoe zit dit in het primair onderwijs? In de vorige cao was opgenomen dat de pauze ergens tussen 10.00 en 14.00 uur is.
Met het werkverdelingsplan is dit losgelaten. Het team bepaalt nu hoe het werk wordt verdeeld en hieronder vallen dus ook de pauzetijden. Na toetsing door de werkgever wordt het plan voorgelegd aan de medezeggenschapsraad en kan er worden ingestemd. De mr dient overigens nog wel te controleren of er draagvlak voor het plan is in het team.
Meester Ronald kan dus weinig doen aan deze nieuwe pauzetijd. Dit ligt door de instemming van de mr vast. Helaas is er blijkbaar in het team onvoldoende overleg of discussie geweest over de tijdstippen en heeft de mr dit punt ook gemist.

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.