• blad nr 14
  • 17-9-2016
  • auteur K. Hagen 
  • Kort nieuws

 

Kort nieuws

Bindend studieadvies
Opleidingen moeten zich aan de wet houden. Ze mogen tweedejaars studenten niet wegsturen met een bindend studieadvies, bevestigt minister Jet Bussemaker in een brief aan de Tweede Kamer. Universiteiten en hogescholen overtreden massaal de wet, schreef het Hoger Onderwijspersbureau afgelopen mei. Ze waren aan de haal gegaan met het bindend studieadvies. Ondanks een reeks van verloren rechtszaken bleven ze hun eigen regels hanteren. (HOP)

Voorbeeldreglement taakbeleid vo
Wat zijn de gevolgen voor het taakbeleid nu in het voortgezet onderwijs 37,8 lesweken de norm is geworden in plaats van de traditionele 36? Schoolbesturen en medezeggenschapsraden die worstelen met de discussie over wijzigingen in het taakbeleid, krijgen houvast nu de AOb een handig voorbeeldreglement heeft opgesteld. Ga naar: www.aob.nl/taakbeleidvo

Uitsluiting door vrijwillige ouderbijdrage
De verschillen in de vrijwillige ouderbijdrage en de manier waarop basisscholen dit bedrag innen, zijn groot. Lang niet altijd houden scholen er rekening mee dat er leerlingen komen uit gezinnen met weinig financiële middelen. Deze groep ouders vrezen uitsluiting van hun kinderen. De Stichting Leergeld publiceerde onlangs een pamflet waarin onder meer staat dat scholen de kosten zoveel mogelijk moeten beperken en juist de vrijwilligheid moeten benadrukken.

Toegankelijkheid hoger onderwijs
Door selectie aan de poort staat de toegankelijkheid van het hoger onderwijs onder druk en neemt de sociale ongelijkheid toe. Daar waarschuwde collegevoorzitter Geert ten Dam van de Universiteit van Amsterdam voor in haar speech bij de opening van het academisch jaar. Selectie sluit laatbloeiers of jongeren die niet direct alle kansen krijgen, uit. En dat is kwalijk, vindt Ten Dam, zeker omdat leerlingen in Nederland al vroeg worden geselecteerd.

Basisonderwijs zoekt schoolmeesters
Er staan steeds minder meesters voor de klas in het basisonderwijs. Op 1100 scholen werken alleen maar juffen. Ondanks alle campagnes om meer mannen naar het onderwijs te trekken, slagen de scholen daar niet in. Dat schreef het Algemeen Dagblad vorige week. Vijf jaar geleden zaten ruim achthonderd basisscholen zonder meester, nu is het aantal opgelopen naar 1100.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.