• blad nr 12
  • 17-6-2000
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

Cornielje

Op 9 juni was er een netwerkconferentie vmbo in Assen. Op deze bloedhete dag spraken zo1n 200 leraren, schoolleiders en andere deskundigen in het Van der Valk-motel over RKansen en keuzen in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs1. Het middagprogramma omvatte een inleiding van de heer Corstjens, implementatiemanager vmbo en een forumdiscussie met vier politici.
In de discussie met de zaal stonden drie onderwerpen centraal: de zorgstructuur, het ongedeeld vmbo en het invoeringsproces. Ook de beleidsreactie van de staatssecretaris op het evaluatierapport van de inspectie over de basisvorming kwam nog even aan de orde. Ten aanzien van de zorgstructuur (leerwegondersteunend onderwijs, praktijkonderwijs en zorgbudget) heb ik nog maar eens gewezen op mijn amendement 1go or no go1 dat tegenwoordig 1go or go later1 wordt genoemd. De staatssecretaris is voornemens ons in augustus of september een voorstel over de zorgstructuur te doen. De Tweede Kamer zal expliciet moeten instemmen met de invoering van de zorgstructuur en het zorgbudget. Voordat wij dat doen, zullen wij ons op de hoogte stellen van de opvattingen van de direct betrokkenen.
Bij het agendapunt ongedeeld vmbo spraken veel leraren en forumleden over de zwaarte van de beroepsgerichte leerweg. Tijdens de behandeling van de wet mavo/vbo/vso is afgesproken dat er een sluitende aanpak moet zijn. Als een leerling geen kwalificatie in het mbo zou kunnen halen, dan diende hij het praktijkonderwijs te volgen. Als een leerling daarentegen wel een diploma zou kunnen halen, kwam hij in de basisberoepsgerichte leerweg of een van de andere leerwegen. Groot was mijn verbazing toen ik van mijn adoptiescholen in Den Bosch en Zwolle hoorde dat er een categorie bbl-leerlingen tussen de wal en het schip dreigde te vallen. Te goed voor het praktijkonderwijs, maar te zwak voor het roc. Dit hadden we indertijd niet zo afgesproken met Tineke Netelenbos. In een algemeen overleg met staatssecretaris Adelmund heb ik dit punt aan de orde gesteld. De staatssecretaris heeft toegezegd om ruimte te bieden aan vmbo-instellingen en roc1s om maatwerktrajecten voor deze leerlingen te ontwikkelen. Een (duaal) traject dat gericht is op het verkrijgen van een kwalificatie op niveau 1.
Deze differentiatie in het vmbo is net zo nodig als de differentiatie in de basisvorming. De inspectie heeft vastgesteld dat de basisvorming is mislukt. Praktisch ingestelde leerlingen wordt tekortgedaan, maar ook leerlingen die doorstromen naar het havo/vwo dienen een aangepast (lees: uitdagender) basisvormingsprogramma te krijgen.
De VVD-fractie is bereid om de gerezen knelpunten op te lossen. Dat betekent dat er meer ruimte voor maatwerk moet komen. Bij ons staat de leerling centraal en niet het stelsel. We zullen de basisvorming moeten differentiëren naar niveau en vakkenaanbod. Wil je optimale kansen en keuzen in het vmbo realiseren dan zal de basisvorming in de huidige vorm dienen te verdwijnen. Nu is staatssecretaris Adelmund aan zet, Ik hoop dat ze het hoofd koel houdt. Want het belooft weer een hete zomer te worden.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.