• blad nr 12
  • 17-6-2000
  • auteur J. van Aken 
  • Redactioneel

 

Vijftig miljoen voor maatregelen tegen achterstand

In maart wees de Tweede Kamer staatssecretaris Adelmunds plannen voor zestien Rlaboratoriumscholen1 af. Niet eerst een paar proefscholen waar andere achterstandsscholen van zouden kunnen leren, maar concrete maatregelen voor alle scholen dienden er te komen, vond de Kamer. In de vorige week verschenen nota RAan de slag met onderwijskansen1 stelt Adelmund voor dat honderd achterstandsscholen uit de vier grote steden nog voor de zomer aan de slag gaan met de maatregelen uit de nota. Later dit jaar volgen andere steden. Voor het plan is dit jaar vijftig miljoen gulden uitgetrokken.

Elke onderwijskansenschool, zoals Adelmund zwarte scholen noemt, moet op basis van door de inspectie geconstateerde problemen een Ronderwijskansenplan1 opstellen. In het plan staan verbeteringen op het gebied van taal, rekenen en sociale vaardigheden. Scholen kunnen een beroep doen op schoolbegeleidingsdiensten of op deskundigen van een nieuw op te richten Rexpertisenetwerk onderwijskansen1. Daarnaast is er een website (www.onderwijskansen.nl) voor de uitwisseling van goede oplossingen. Ook verschijnt volgend jaar maart een Rconsumentengids1 met goede taalmethoden. Achterstandsscholen krijgen eenmalig de mogelijkheid hun taalmethodes in vijf jaar af te schrijven.
Verder worden de programma1s voor voorschoolse educatie uitgebreid naar 69 gemeenten. Er wordt geld uitgetrokken voor peuterspeelzalen, het opleiden van personeel en voor de samenwerking tussen basisscholen, peuterspeelzalen en consultatiebureaus. De consultatiebureaus krijgen een belangrijke rol bij het signaleren van achterstandssituaties en het motiveren van ouders om hun kinderen deel te laten nemen aan de voorschoolse educatie.
In samenwerking met Forum, instituut voor multiculturele ontwikkeling, zet het ministerie een campagne op om allochtone ouders te doordringen van het belang van deelname aan voorschoolse voorzieningen en vroege inschrijving aan de basisschool.

Kennisnet
Belangrijke maatregelen zijn voorts dat basisscholen met veel achterstandskinderen extra geld krijgen om computers en educatieve programma1s te kopen. Daarnaast worden de scholen versneld aangesloten op het Kennisnet. In het vmbo komt er een nieuw leerwerktraject voor praktisch ingestelde leerlingen. Dat betekent dat leerlingen de mogelijkheid krijgen in bedrijven te leren in plaats van op school. Daartoe moeten vmbo-scholen en het regionale bedrijfsleven samenwerken.
Leerlingen moeten meer betrokken worden bij begeleiding van medeleerlingen. Volgens het ministerie zijn daarmee in het buitenland goede ervaringen opgedaan. Er komt een netwerk van gemeenten en scholen die al aan leerlingmentoring doen. Ook voor de lerarenopleidingen heeft de staatssecretaris enkele maatregelen in petto. Zo zetten pabo1s een nieuwe opleiding op voor leerkrachten die op onderwijskansenscholen willen werken. De pabo-differentiatie Rlesgeven op achterstandsscholen1 wordt duaal.

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.