• blad nr 4
  • 21-2-2015
  • auteur J. van Aken 
  • Redactioneel

 

Aanzegtermijn voor tijdelijke contracten

Werkgevers in het bijzonder onderwijs moeten voortaan uiterlijk een maand voor afloop van een tijdelijk contract laten weten of ze dit wel of niet willen verlengen. Deze zogeheten aanzegtermijn geldt (nog) niet voor het openbaar onderwijs.
De aanzegtermijn is sinds 1 januari 2015 onderdeel van de Wet werk en zekerheid (Wwz). Deze wet en dus ook de aanzegtermijn gelden niet voor personeel in het openbaar onderwijs omdat zij onder de Ambtenarenwet vallen. Het kabinet streeft ernaar om ambtenaren en het openbaar onderwijs ook onder de Wwz te laten vallen. Dat is op zijn vroegst per 1 januari 2017.
In het bijzonder onderwijs is de aanzegtermijn van toepassing voor tijdelijke contracten van 6 maanden of langer. Werkgevers moeten uiterlijk een maand voor afloop van een tijdelijke benoeming schriftelijk laten weten of de overeenkomst wel of niet doorgaat, en zo ja onder welke voorwaarden. De aanzegplicht geldt niet voor mensen die via een uitzendbureau werken.
Een andere uitzondering vormt een tijdelijke benoeming wegens ziektevervanging. De aanzegtermijn geldt niet als de zieke collega eerder terug is dan de in het contract genoemde einddatum. Maar blijft hij ziek, dan moet wel uiterlijk een maand voor afloop van het contract gemeld worden of het dienstverband stopt of doorgaat.
Een werkgever die zich niet aan de aanzegtermijn houdt, moet de werknemer een boete van maximaal een maandsalaris vergoeden. De hoogte hangt af van hoeveel dagen de werkgever te laat was met aanzeggen. Het dienstverband eindigt overigens wel op de einddatum in het contract.
AOb-leden die vinden dat hun werkgever zich niet aan de aanzegtermijn heeft gehouden, dienen zo snel mogelijk contact op te nemen met het Informatie- en Adviescentrum van de AOb. De boete moet namelijk binnen twee maanden na beëindiging van het contract worden gevorderd. (JvA)

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.