• blad nr 3
  • 7-2-2015
  • auteur . Overige 
  • Juridische rubriek

 

Verloren rechten

In het juridische werk zijn bezwaartermijnen van groot belang. Een fatale termijn met n dag overschrijden zal leiden tot niet-ontvankelijk verklaring. Dan kun je misschien wel geluk hebben, maar dat niet meer juridisch afdwingen.

Tekst Pieter Heeffer, juridische dienst

Recent is het belang van termijnen onderstreept met een uitspraak van de bestuurster. De zaak ging over aansprakelijkstelling van een openbare onderwijswerkgever voor schade die was ontstaan, letterlijk op de werkvloer. De betrokken werknemer was op school uitgegleden op een gladde vloer, had als gevolg daarvan letsel opgelopen en eiste schadevergoeding.
Voor de bestuursrechter aan een inhoudelijke beoordeling van de zaak toekwam, werd allereerst gekeken naar de regeling ziekte en arbeidsongeschiktheid primair onderwijs (ZAPO). Daarin is aangegeven dat het bevoegd gezag aansprakelijk is voor de schade die de betrokkene in de uitoefening van zijnwerkzaamheden lijdt, tenzij het bevoegd gezag aantoont dat het in voldoende mate heeft voldaan aan zijn zorgplicht dan wel dat de schade het gevolg is van opzet of bewuste
roekeloosheid. n hetzelfde artikel is echter aangegeven dat deze bepaling niet geldt als zo'n situatie niet binnen 30 dagen gemeld wordt.

50 dagen
Omdat de melding in deze zaak later dan 30 dagen na de eerste ziektedag binnenkwam, is de rechter gaan kijken of er aannemelijke redenen waren voor de in zijn visie te late melding. Die waren er volgens de rechter niet en daarom werd de vordering op formele gronden afgewezen. Aangezien er voor de termijnoverschrijding wl goede redenen waren, zal hiertegen wel hoger beroep ingesteld worden. Dit is een voorbeeld van een zaak waarin het overschrijden van een termijn er voor zorgt dat er (althans in eerste instantie) mogelijke rechten verloren gaan.
Zulke termijnen gelden altijd in het openbaar onderwijs. Zo wordt een werknemer aangesteld middels een eenzijdig besluit van het bevoegd gezag: de akte van aanstelling. Wie het oneens is met de inhoud kan binnen zes weken bezwaar maken bij het bevoegd gezag. Als het goed is, wordt dit door het bevoegd gezag in of bij het besluit aangegeven. Door niet tijdig bezwaar te maken, wordt het besluit in principe definitief. Deze bezwaartermijn van zes weken geldt voor alle besluiten in het openbaar onderwijs.
Bezwaar maken kan met een kort briefje aan het bevoegd gezag, waarin je aangeeft tegen welk besluit je bezwaar maakt. De
onderbouwing van het bezwaar kan dan later nog volgen. Er is dan in elk geval geen termijn overschreden, waardoor mogelijk rechten verloren gaan.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.