• blad nr 13
  • 1-7-2000
  • auteur O. Bosma 
  • Redactioneel

 

Cao-bve verlengd

Werkgevers en werknemers in de bve zijn er niet in geslaagd om voor het begin van het volgende cursusjaar een nieuwe cao te sluiten. Struikelblok blijft het taakbeleid. De partijen zijn het er wel over eens dat de lopende cao wordt verlengd tot 1 januari 2001. De afspraken over het taakbeleid blijven daardoor van kracht, met inbegrip van de norm van maximaal 823 contacturen per jaar. De instellingen kunnen zelf de verdeling van deze uren over het jaar regelen. De sociale partners adviseren de instellingen om die uren evenredig over de periode tot 1 januari te verdelen, dit in overleg met de medezeggenschapsraad.
In het bod van de werkgevers over het taakbeleid wordt een maximumaantal contacturen van 25 per week genoemd. Wanneer in een periode van een jaar (met bijvoorbeeld vier tot zes perioden) overschrijding van het gemiddelde aantal contacturen plaatsvindt, moet dat in de volgende periode gecompenseerd worden. Het aantal contacturen blijft volgens dat bod 823. De werknemers willen een lager maximum per week en minder mogelijkheden om binnen een periode met piekbelasting te werken. De onderwerpen inzetbaarheid, sabbatsverlof, leeftijdsbewust personeelsbeleid, scholing, zorgverlof en functiewaardering zijn evenmin uitonderhandeld. Ondanks het grote aantal meningsverschillen verwachten de onderhandelaars dat er voor het eind van het jaar een nieuwe cao kan worden gesloten.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.