• blad nr 13
  • 1-7-2000
  • auteur O. Bosma 
  • Redactioneel

 

Zuilen brokkelen af

De zuilaire onderwijskoepels - organisaties van besturen, personeel, ouders en studenten - brokkelen af. De NPCS heeft zichzelf begin juni omgevormd tot een los-vast netwerk van christelijke verenigingen. De Vereniging voor openbaar onderwijs stapte 23 juni uit de openbare koepel. Daar blijven nu drie organisaties verweesd achter.

De NPCS liet weten dat er onvoldoende taken meer zijn voor de koepelorganisatie om het voortbestaan te rechtvaardigen. In het eerste jaar van Paars I maakte staatssecretaris Netelenbos een eind aan het onderwijskundig overleg met de koepels. Jarenlang werden in dit overleg parlementaire besluiten voorgekookt. Het Œagenda-overleg¹ dat daarna werd ingevoerd bij wijze van troostprijs, is overschaduwd door onderwijskundig overleg met de aparte organisaties. Daarbinnen deden zich ook veranderingen voor. De besturenorganisatie voor het pc-onderwijs veralgemeniseerde de naam tot ŒBesturenraad¹. En de besturenorganisaties voor het openbaar en het algemeen bijzonder onderwijs gingen samen, daarmee een belangrijke stap zettend in het proces van vervaging van de grenzen tussen deze denominaties. De nieuwe besturenorganisatie verliet vervolgens de openbare koepel CBOO. Voor de Vereniging voor openbaar onderwijs, waarvan zowel ouders als leerkrachten lid zijn, is deze ontwikkeling onverteerbaar. VOO, voorstander van het openbaar onderwijs pur sang, verwijt het CBOO het openbaar en algemeen bijzonder onderwijs onvoorwaardelijk gelijk te stellen en zich te presenteren als een autonome organisatie die gerechtigd is namens de lidorganisaties op te treden.
Na het opstappen van VOO nemen alleen nog de openbare afdeling van de AOb (Avmo), de schoolleiders bij het openbaar en algemeen bijzonder onderwijs (VSO) en het humanistisch vormingsonderwijs deel aan het CBOO. Volgens VOO is de koepel daarmee niet langer representatief voor het openbaar onderwijs: de directeuren en humanisten behartigen niet alleen de belangen van het openbaar onderwijs en Avmo is als afdeling van de AOb geen zelfstandige organisatie. VOO vindt dat het CBOO zich nu maar beter kan opheffen. De vereniging wil samen met de schoolbesturen in Vos/ABB de belangen van het openbaar onderwijs behartigen.

Kwestie Deventer
Het bestuur van AOb/Avmo spreekt in een verklaring bij monde van voorzitter Martien Hietbrink - tevens secretaris van CBOO - tegen dat de rol van de gedecimeerde koepel is uitgespeeld. ŒDoor de dogmatische en monopolistische opstelling van de VOO heeft dit bestaansrecht alleen maar aan betekenis gewonnen!¹ Volgens Avmo is de breuk ontstaan door de Œkwestie Deventer¹. In die stad besloten de openbare, katholieke en protestantse scholen voor voortgezet onderwijs te fuseren tot een algemeen bijzondere school. VOO en CBOO verschilden van mening hierover. Het Avmo-bestuur noemt het, wijzend op de eigen rechtspersoon, ook een misvatting dat Avmo slechts een onderdeel is van de AOb, bestempelt VOO als uitsluitend een ouderorganisatie en beschouwt de CBOO-statuten en het beleidsplan als Œprima uitgangspunten voor gesprek¹. Ook Avmo wil met Vos/ABB bezien hoe het openbaar onderwijs inhoudelijk kan functioneren.

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.