• blad nr 18
  • 22-11-2014
  • auteur J. van Aken 
  • Redactioneel

 

Minder pensioen in de toekomst, nu een hoger nettoloon


Het ABP past vanaf 2015 de pensioenen aan. Deelnemers bouwen jaarlijks minder pensioen op, indexatie is niet mogelijk, maar de pensioenpremie gaat waarschijnlijk omlaag, waardoor werkenden netto meer overhouden. Voor werknemers die recht hebben op voorwaardelijk pensioen, staat er een belangrijke wijziging op stapel.Waarom bouw ik minder pensioen op?

Het kabinet past de fiscale regels voor pensioenen aan. Het opbouwpercentage, het deel van uw inkomen dat u belastingvrij spaart voor uw pensioen, gaat omlaag en ook de franchise wordt aangepast. Franchise is het deel van uw inkomen waarover u geen pensioenpremie betaalt en dus geen pensioen opbouwt omdat u aow ontvangt.

Er komen vanaf 2015 twee lagere opbouwpercentages met verschillende franchises: 1,75 procent voor inkomens tot 37 duizend euro bruto per jaar, met een franchise van 10 duizend euro. En 1,875 procent voor bruto inkomens boven 37 duizend per jaar, waarbij over 12.500 euro geen premie wordt betaald. Op deze manier is de pensioenopbouw in beide inkomensgroepen zo hoog mogelijk.Hoe pakt dit uit voor mijn pensioen?

Bij een bruto jaarinkomen van 30 duizend euro bouwde u in 2014 op jaarbasis 384 euro pensioen op, dit wordt 338 euro in 2015. Bij een jaarsalaris van 40 duizend was dit 548 euro, dit wordt 513 euro. Met 50 duizend bruto per jaar was de pensioenopbouw 742 euro in 2014, dit wordt 700 euro. Bij 70 duizend euro was dit 1132 euro, dit wordt 1075 euro in 2015. Bedragen zijn indicaties, eind 2014 zijn de exacte bedragen bekend.Wat betekent dit voor de premie?

Omdat u minder belastingvrij pensioen op mag bouwen, zal de premie met ongeveer 1 procent omlaaggaan, is de verwachting. Ook de werkgeverspremie daalt met zo’n 0,8 procent en afgesproken is dat dit voordeel als loonsverhoging naar werknemers gaat. Daardoor zal het nettoloon hoger zijn. De precieze premies zijn nog niet bekend.Hebben de nieuwe regels gevolgen voor gepensioneerden?

Nee, voor mensen die al met pensioen zijn, verandert er niets. Ook voor het deel van het pensioen dat werkenden voor 2015 opbouwden, gelden de nieuwe regels niet.Is indexatie mogelijk in 2015?

Door strengere overheidsregels moeten pensioenfondsen grotere buffers aanhouden. Hierdoor is indexatie, aanpassing van pensioenen aan de gestegen lonen, in 2015 opnieuw niet mogelijk.Het nabestaandenpensioen gaat wel omhoog?

De opbouw van het nabestaandenpensioen, dat uitgekeerd wordt aan uw partner bij overlijden na 67 jaar, gaat omhoog van 35 naar 50 procent in 2015. Er verandert niets als u al nabestaandenpensioen ontvangt.Wat verandert er voor werknemers die recht hebben op voorwaardelijk pensioen?

Het voorwaardelijk pensioen is een compensatieregeling vanwege het vervallen van de fpu (vervroegd pensioen) voor mensen geboren na 1950. Zij bouwen extra pensioen op voor de jaren tot 2006. De regeling wordt in 2015 versoberd en deze versobering kan oplopen tot 14 procent van het voorwaardelijk pensioen.Moet ik actie ondernemen?

Voor de overgrote meerderheid van de mensen die in 2015 met pensioen willen gaan, is het verstandig het pensioen in 2014 in te laten gaan, zodat ze van de huidige regeling gebruik kunnen maken. Het is niet nodig dan ook te stoppen met werken. Wanneer het pensioen ingaat is een afspraak tussen u en het ABP. Het is altijd een persoonlijke afweging of het belastingtechnisch handig is. Mensen die voorwaardelijk pensioen opbouwen, ontvangen hierover een brief van het ABP. Laat u zich goed informeren over de gevolgen.Waarom deze veranderingen in de pensioenregels?

Het kabinet heeft besloten de mogelijkheid om pensioen te sparen te beperken. Het is aan de ene kant een bezuiniging, anderzijds wil de regering de economie op korte termijn stimuleren door lagere pensioenpremies en daarmee een hoger besteedbaar inkomen.{noot}

Met medewerking van Roelf van der Ploeg, beleidsmedewerker pensioenen bij de AOb


Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.