• blad nr 13
  • 1-7-2000
  • auteur . Overige 
  • Column

 

Rabbae

De leerplicht maakt nog altijd veel los. Naar aanleiding van voorstellen van verschillende fracties voor een verlaging van de leerplicht hebben velen gereageerd. Inmiddels is ook de reactie van de staatssecretaris bekend. Ze wil proberen alle kinderen vanaf vier jaar te bereiken door een betere afstemming tussen consultatiebureaus, peuterspeelzalen, voorscholen en scholen. Hoewel wij deze benadering steunen, vervallen daarmee niet de argumenten die pleiten voor een verlaging van de leerplicht.
Op dit moment bestaat er al een leerplicht voor kinderen vanaf vijf jaar. Kinderen vanaf vier jaar worden gestimuleerd om naar school te gaan. Het is de bedoeling van de staatssecretaris deze stimulans te versterken. Een overgrote meerderheid van de leerlingen gaat ook op vierjarige leeftijd naar school. Leerplichtverlaging heeft vooral effect voor de kinderen die nu nog niet op vierjarige leeftijd naar school gaan. Uit onderzoek in Rotterdam bleek dat 24 procent van de Marokkaanse leerlingen pas een maand of meer na het bereiken van de vierjarige leeftijd naar school gaat. Volgens de gegevens van de staatssecretaris gaat het landelijk om ongeveer 2500 kinderen. Op het totale aantal leerlingen misschien niet zoveel, maar we maken ons wel eens druk om kleinere aantallen.
Een tijdige start in het onderwijs is van groot belang om leerachterstanden te voorkomen. Een leerplicht is noodzakelijk om de garantie te hebben dat alle leerlingen vanaf hun vierde naar school gaan. Alleen stimuleren, hoe goed en belangrijk ook, biedt daarvoor niet voldoende waarborg. Wat zijn dan de zwaarwegende tegenargumenten? Is een verlaging van de leerplicht een reusachtige operatie, die de karakterisering van Adelmund Œeen kanonschot op een mug¹ rechtvaardigt? Volgens mij is deze maatregel relatief eenvoudig te nemen en allerminst een kanonschot: alle infrastructuur in de vorm van scholen, leraren, klassen en leerplichtambtenaren moet al aanwezig zijn. Denken de voorstanders van verlaging van de leerplicht dan dat hiermee alles is opgelost? Natuurlijk niet. Wel kan verlaging van de leerplicht een bijdrage leveren.
We moeten evenmin een karikatuur maken van de leerplichtwet of van het onderwijs. Leerplichtverlaging betekent niet dat vierjarigen voortaan van Œs morgens vroeg tot Œs avonds laat moeten blokken. In de praktische uitwerking is het prima mogelijk om een invulling te kiezen die kinderen niet stoort maar juist stimuleert in hun ontwikkeling. Bovendien bestaat het moderne onderwijs, zeker voor jonge kinderen, niet uit vervelend blok- en stampwerk, maar uit leuke en speelse opdrachten die juist proberen aan te sluiten bij de belevingswereld van het kind.
Niemand wordt slechter van een begin van de leerplicht bij vier jaar: de ingreep kent slechts winnaars en geen verliezers. Het is verheugend dat door de recente steun van de PvdA hier nu ook een Kamermeerderheid voor bestaat.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.