• blad nr 13
  • 6-9-2014
  • auteur G. van der Mee 
  • Redactioneel

Nieuwe cao voor primair onderwijs 

‘Senioren moeten gewoon verlof kunnen nemen’

Na lang onderhandelen ligt er een nieuwe cao voor het primair onderwijs. AOb-bestuurder Liesbeth Verheggen is tevreden, maar wil wel wat kwijt over de moeizame gesprekken. “Ik miste begrip voor de dagelijkse praktijk van het personeel.”

Het was het twaalfde jaar dat AOb-bestuurder Liesbeth Verheggen voor het primair onderwijs aan de onderhandelingstafel zat. Het was ook de laatste keer, want ze wordt algemeen secretaris in het dagelijks bestuur. “Maar het waren zeker niet de makkelijkste onderhandelingen, ondanks dat we deze keer een heel ander voortraject hadden.”
De AOb was vorig jaar, samen met de werkgevers en andere bonden, het land ingetrokken om bij personeel en besturen te informeren wat de belangrijkste thema’s voor hen waren. Voor de AOb-leden waren dat werkdruk, baankansen en salaris. Met deze steun in de rug hadden ze verwacht dat de onderhandelingen wat makkelijker zouden verlopen. “Maar we stuitten bij de werkgevers toch op veel onwil om zich te verplaatsen in de praktijk van het onderwijspersoneel.” Belangrijk twistpunt was het afschaffen van de seniorenregeling bapo. Extra ingewikkeld omdat de andere twee bonden door het ondertekenen van het Nationaal Onderwijsakkoord vorig jaar, de seniorenregeling al hadden afgeschaft. Het kabinet wilde alleen extra geld geven als deze ‘modernisering’ van de arbeidsvoorwaarden doorging. De AOb ondertekende toen niet en heeft, zegt Verheggen, ook nu zwaar ingezet om er een goede seniorenregeling uit te slepen. “Het is onderdeel van de duurzame inzetbaarheid geworden, een regeling waarbij iedereen veertig uur extra krijgt.” Alleen starters en senioren krijgen daarbovenop extra uren. “We moesten er vooral voor zorgen dat mensen boven de 57 in de extra uren, die ze deels zelf betalen, gewoon verlof kunnen nemen. De onderhandelaar van de PO-raad ging er min of meer vanuit dat de bapo al was afgeschaft. Verlof kon alleen maar gebruikt worden voor professionalisering. Een middag op de bank zitten mocht niet, terwijl ik vrije tijd juist bij de vermindering van de werkdruk vind horen.”
Een ander punt waarop het botste was het compensatieverlof. “Dat wilden ze gewoon over drie jaar helemaal afschaffen, daarmee verdween dan ook het taakbeleid. Het is niet gebeurd, maar ik had voortdurend het gevoel dat de onderhandelaars van de PO-raad de discussie in de koffiekamer op school niet kennen. Daardoor begrepen we elkaar vaak niet, en dat maakte het proces extra ingewikkeld.”

Werkdruk
Om de werkdruk inzichtelijk te maken is er afgesproken dat er voortaan uitgegaan wordt van een veertigurige werkweek. De normjaartaak blijft gewoon 1659 uur. “Wij krijgen veel klachten binnen over de werkdruk en we hopen dat hiermee berekend kan worden hoeveel overuren er gemaakt worden. Nu is het erg onduidelijk. Een leerkracht doet mee aan de avondvierdaagse of helpt met het versieren van de school voor kerst. Dat zijn allemaal extra uren, maar hoe wordt dat verrekend? We hopen dat daar dan onder de collega’s meer over gepraat wordt. Daarnaast kan het bestuur samen met de personeelsgeleding in de MR en de meerderheid van het personeel besluiten tot een nieuw model, het overlegmodel. Dat houdt in dat mensen die veel zorgleerlingen in de klas hebben of een extra moeilijke klas een hogere ‘opslagfactor’ kunnen krijgen. Dus daar worden extra uren voor gerekend.”

Starters
Starters krijgen jaarlijks veertig uur bovenop het basisbudget van veertig uur voor alle werknemers. Gedurende drie jaar is er recht op begeleiding en kunnen zij zich ontwikkelen van een starter tot iemand die een basisbekwaamheid heeft. Ook als dat niveau eerder bereikt is, krijgt de starter een hoger salaris.

Loonsverhoging
Na vijf jaar nullijn worden de lonen per 1 september aanstaande verhoogd met 1,2 procent. “Als in 2015 het referentieniveau boven de 1,6 uitkomt, dan volgt een nieuwe loonafspraak. In 2015 komt er in ieder geval 0,2 procent bij.”

Verlof
Verheggen krijgt veel vragen van mensen die denken dat ze met deze cao minder verlof krijgen. “Dat is niet zo, maar waar we tegenaan lopen is dat er scholen zijn die nog steeds adv geven, terwijl dat al in 2009 is afgeschaft. Ook wordt er compensatie gegeven voor overuren die er niet zijn. De leerlingen in het basisonderwijs hebben elf weken vakantie, sommige scholen geven een week extra vrij, waardoor het personeel denkt dat twaalf weken normaal is.”

{kader}
Belangrijkste maatregelen
• Duurzame inzetbaarheidsregeling. Iedereen krijgt veertig uur per jaar voor peer review, studieverlof en coaching. Starters krijgen veertig uur extra om zich te ontwikkelen. Senioren krijgen vanaf 57 jaar 130 uur extra voor verlof. Voor wie nu van de bapo gebruikmaakt geldt een overgangsregeling.
• Salarisverhoging; 1,2 procent dit jaar en in ieder geval 0,2 procent volgend jaar.
• Veertigurige werkweek. Vooral om overwerk beter te kunnen vaststellen. Overwerk wordt gecompenseerd met vrije tijd. Er is ook een nieuw overlegmodel mogelijk, waarin er meer rekening wordt gehouden met zorgleerlingen.
• Groepsgrootte. Het bestuur moet met de gemeenschappelijke MR overleggen hoeveel leerkrachten er worden ingezet op de afzonderlijke scholen. Daarbij moet het aangeven wat dat betekent voor de groepsgrootte.
• Elke school, dus elk brin-nummer, moet een schoolleider hebben. De schoolleider voert de functioneringsgesprekken.
• Medezeggenschap. Als de voorzitter van de MR een personeelslid is, krijgt hij twintig uur extra verlof. De personeelsleden in de ondersteuningsplanraad krijgen zestig uur verlof.

{noot}
Alle leden van de AOb hebben een ledenbrief gekregen met een link die gebruikt kan worden voor deelname aan de internetpeiling. Daarnaast worden op www.aob.nl alle onderdelen van de cao uitgelegd en vragen beantwoord. De afgelopen tijd zijn er door het hele land bijeenkomsten georganiseerd waar AOb-leden vragen konden stellen over de nieuwe cao. Dinsdag 9 en woensdag 10 september kunnen leden nog in Rotterdam en Amsterdam (van 17.00 tot 19.00 uur) terecht voor zo’n bijeenkomst, zie www.aob.nl voor meer informatie. Op 26 september neemt de sectorraad de beslissing.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.