• blad nr 14
  • 21-9-2013
  • auteur R. Sikkes 
  • Redactioneel

Rapportcijfer Bussemaker in Onderwijsblad-enquête: 4,1 

Onderwijsbeleid VVD/PvdA zwaar onvoldoende

Voorstellen voor een nullijn in 2014 en het afschaffen van de bapo krijgen van onderwijspersoneel een zware onvoldoende. Het Onderwijsblad vroeg in een enquête aan leden en niet-leden hoe zij over het eerste jaar van minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Dekker denken. Veel meer dan een 3,8 hebben ze niet voor het onderwijsbeleid over.

‘Stoppen met het jojo-beleid’, luidt de hartenkreet van een van de ondervraagden in de Onderwijsblad-enquête over het kabinetsbeleid. ‘Na iedere verkiezing wil de minister een eigen stempel drukken op de stand van zaken, waardoor het onderwijs onderhevig is aan veranderingen.’
Het onderwijs wordt compleet gek van de snelle wisseling van kabinetten en de even snelle veranderingen in het beleid. Dat beeld rijst op uit de stroom van spontane reacties bij de open vragen in de enquête die de afgelopen weken onder meer dan vijfduizend AOb-leden en 150 niet-leden is gehouden.
‘Ieder kabinet komt met nieuwe plannen. Ze moeten stoppen met deze betutteling’, constateert een van de deelnemers. Een volgende formuleert het als volgt: ‘Het beleid wordt gemaakt door mensen die ver van de praktijk staan en denken dat ze weten hoe het zit.’
Een tweede thema bij de spontane reacties is de zorg om passend onderwijs. Ja, het onderwijs wil best meer zorgleerlingen opvangen. Maar nee, dat gaat niet in de steeds grotere klassen.
Na de vechtrelatie tussen het onderwijs en het kabinet-Rutte I hoopte onderwijspersoneel bij een VVD/PvdA-kabinet op betere tijden. Niet dat de verwachtingen echt hoog gespannen waren. Ongeveer 30 procent was hoopvol bij het aantreden van die combinatie, nog eens 30 procent stond er neutraal tegenover, 40 procent had er geen goed gevoel bij. Maar het resultaat valt tegen.
Maar liefst 70 procent vindt het onderwijsbeleid in het eerste jaar ronduit teleurstellend of slechter dan verwacht. Een schamele 1 procent van de geënquêteerden vindt het beleid goed, ongeveer een kwart vindt dat we dit beleid konden verwachten.

Nullijn en bapo
Het teleurstellende beleid laat ook zijn sporen na in de rapportcijfers van de bewindslieden op Onderwijs. Dat is sowieso geen functie waarmee je je populair maakt, maar Jet Bussemaker komt uit op een zeer magere 4,1. Daarmee scoort zij slechts een tiende hoger dan haar voorgangster Marja van Bijsterveldt (CDA), die de allerlaagste score ooit haalde.
Zou het aan de AOb’ers liggen, dat lage rapportcijfer? Nee, ook niet-leden deden mee aan de enquête. Hun oordeel is iets milder, maar hoger dan een 4,3 geven ze niet. Dat herhaalt zich wanneer de ondervraagden alle beleidsmaatregelen van VVD/PvdA beoordelen. De nullijn en het schrappen van de bapo krijgen van leden en niet-leden een dikke onvoldoende, met slechts achter de komma een tiende verschil.
De laagste rapportcijfers zijn er voor de nullijn (2,3) en voor het afschaffen van de bapo (3,1). Bij die laatste zijn er wel verschillen tussen leeftijdsgroepen. Het meest negatief zijn de ouderen die vlak voor hun bapo staan (2,3). Maar ook de jongste generatie beoordeelt het afschaffen van de bapo als slecht (4,9).
Waar de ondervraagden wel warm voor lopen, zijn plannen voor strengere eisen bij de lerarenopleidingen en het terugdringen van onbevoegden in het voortgezet onderwijs. Ook meer techniek in het onderwijs scoort redelijk.
Alles bij elkaar overheersen op het rapport van het eerste jaar Bussemaker/Dekker de onvoldoendes. Willen de beide bewindslieden een beter rapport krijgen, dan vinden de ondervraagden dat de prioriteiten anders moeten komen te liggen. Minder jojo-beleid en met als top drie aan beleidsprioriteiten kleinere klassen, geen nullijn en een lagere werkdruk.

{grafieken}

Rapport Rutte II

algemeen kabinetsbeleid 4,4
onderwijsbeleid 3,8
minister Jet Bussemaker 4,1
staatssecretaris Sander Dekker 4,0

Rapportcijfers vorige Onderwijsministers

Jo Ritzen 5,2
Loek Hermans 5,1
Maria van der Hoeven 4,7 (2002)
Maria van der Hoeven 4,4 (2006)
Ronald Plasterk 4,8
Marja van Bijsterveldt 4,0

Rapportcijfers plannen en maatregelen

Regeerakkoord
Betere afspraken over onderwijstijd 6
Afbouwen bapo 3,1
Extra geld voor onderwijskwaliteit indien bapo verdwijnt 4,9
Strengere eisen lerarenopleidingen 7,4
Lerarenregister en bijscholingsplicht vanaf 2017 5,8
Bezuiniging lwoo en praktijkonderwijs 4
Minder opleidingen mbo 5,8
250 miljoen voor kortere opleidingen mbo 5,9
Afschaffen langstudeerboete hoger onderwijs 6,2
Basisbeurs maakt plaats voor leenstelstel 3,9
Afschaffen gratis schoolboeken voortgezet onderwijs 4,7
Terugdringen onbevoegde docenten voortgezet onderwijs 7,4
Inspectie geeft ook predicaat goed en excellent 5,3

Crisispakket
Nullijn in 2014 alle onderwijspersoneel 2,3

Lopend beleid
Meer techniek van basisschool tot hoger onderwijs 6,7
Afschaffen kleinescholentoeslag, budget voor opvang krimp 4,4
Uitverkiezing excellente scholen door jury 3,1
Schrappen Nederlands onderwijs in het buitenland 4,5
Afschaffen humanistisch vormingsonderwijs 4,4
Invoeren pestwet met verplichte aandacht pesten 5,6


Wat zouden de prioriteiten moeten zijn?

Kleinere klassen 52%
Geen nullijn maar salarisverhoging 49%
Lagere werkdruk 49%
Onderwijs niet alle maatschappelijke problemen laten oplossen (pestwet, overgewicht, etc) 30%
Banen voor jongeren nu ouderen later met pensioen gaan 24%
Minder lesuren per docent per week 21%
Meer ondersteunend personeel 17%
Betere scholing in verband met meer zorgleerlingen 16%
Betere schoolprestaties taal en rekenen 9%
Meer aandacht voor ict in het onderwijs 7%
Meer scholingsmogelijkheden 6%
Budget lerarenbeurs verruimen 5%
Meer aandacht voor hoogbegaafdheid en excellentie 5%
Geen investeringen, maar ook geen bezuinigingen 5%

(op deze vraag konden maximaal drie onderwerpen worden gekozen)


Verantwoording
De enquête over het eerste jaar van minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker werd gehouden tussen 3 en 10 september. De uitvoering was in handen van het ITS van de Universiteit Nijmegen. Bij het sluiten hadden ruim 5300 AOb-leden en bijna 150 niet-leden de enquête ingevuld. Het ging om 8% gepensioneerden, 2% studenten, 6% anders en 84% werkenden in het onderwijs. Daarvan had 12% een ondersteunende functie, 82% geeft les en 6% zit in het management. Van de werkenden komt 33% uit het basisonderwijs, 11% speciaal onderwijs, 38% uit voortgezet onderwijs, 13% uit het mbo en 6% uit het hbo. De enquête stond klaar toen het Nationaal Onderwijsakkoord werd getekend, waarvan de maatregelen in hoofdlijnen bekend zijn gemaakt maar niet de financiële onderbouwing. Omdat de maatregelen in het regeerakkoord en de afspraken in het onderwijsakkoord vrijwel dezelfde zijn, is besloten om de vragen te handhaven.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.